DELA

Bidrag för tydliga mål

Enligt uppgifter i media har Röda Korsgården gett upp och står i beråd att avsluta matservicen till Mariehamns pensionärer. Socialnämnden har beskyllts som den stora stygga vargen som omöjliggör verksamheten. Vad sysslar Röda korsgården med då? Och vad har vi i socialnämnden egentligen beslutat och varför?
Socialnämnden beslutade för länge sedan att gå igenom samtliga avtal, varav det äldsta var avtalet med Röda korsgården, för att se till att avtalen motsvarade dagens behov och förutsättningar och att avtalen är tydliga samt relevanta för nämndens ansvarsområde. Det visade sig att avtalet med Röda korsgården inte var tydligt utan bidrag betalades ut utan att veta fullt ut vad nämnden (skattebetalarna) får för pengarna.
Avtalet sades då upp för att förnyas och förtydligas, redan för 1,5 år sedan!

Alltså, under 1,5 års tid har Röda korsgården vid upprepade tillfällen getts möjlighet att förnya, utveckla och beskriva vilka tjänster de kan erbjuda där socialnämnden kan agera köpare. Ingenting har tyvärr hänt fram till nu då uppsägningstiden gått ut. Nu framstår det i media som att detta kommit som en överraskning?
Röda korsgården har bland annat matservering för pensionärer, hemkörning av mat till hemtjänstklienter, vävsal för pensionärer, damkommitté och en vänklubb som sysslar med handarbeten. Det enda som rimligen kan höra till socialnämndens ansvarsområde, utifrån det som Röda korsgården har presenterat för nämnden, är hemkörningen av maten. Övrig verksamhet bör finansieras från annat håll, till exempel genom egna inkomster, Paf-medel och från kultur- och fritidsnämnden.

Socialnämnden beslutade att bekosta tjänster om 5 € 0,50 € per hemlevererad portion och för transport. Det är alltså pengar som Röda korsgården får utöver de 6,30 € 0,15 € som klienterna själva betalar för mat och emballage. Summan blir alltså ungefär 12 euro som Röda korsgården får i inkomst per portion. Förutsatt att verksamheten bedrivs effektivt, med rätt bemanning och att man har en ändamålsenlig lokal är det ett belopp som gott och väl bör täcka utgifterna per portion.
I media har det felaktigt skrivits att anslaget har halverats. Det är inte sant. Anslaget till Röda korsgården har sänkts från 94 000 € till 70 000 € av stadsfullmäktige. Röda korsgården har förlorat kunder för hemlevererade matportioner den senaste tiden och har därför beräknat på nyare siffror att bidraget från socialnämnden kommer att bli ca: 54 000 €.

Som en ansvarsfull köpare har socialnämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en enkätundersökning där uppfattningen om matportionernas kvalitet, kvantitet och pris ingår. Här har Röda korsgården sen en uppgift i att ta reda på varför de förlorat kunder och sannolikt se till att höja kvalitén på maten och servicen så att de ökar efterfrågan igen och når upp till det beviljade anslaget.
Fokus hos Röda korsgården måste nu vara framåtsyftande och inrikta sig på att göra Röda korsgården till ett aktivitetshus som attraherar fler än idag. Det finns också en stor potential att utveckla matservicen till en framgång med tanke på att andelen äldre i Mariehamn ökar. Målet är ju att alla ska kunna bo hemma så länge som möjligt.

Röda korsgården har en bra verksamhet för sysselsättning av pensionärer särskilt på dagtid men hela verksamheten bör inte finansieras via socialnämndens budget. Möjligheterna till Paf-medel finns redan om Röda korsgården tar fram en tydlig strategi om framtiden som de själva tror på. Då finns det nog också medel att tillgå från olika håll. Också andra som t.ex. kultur- och fritidsnämnden måste ta sitt ansvar och prioritera sysselsättningar för pensionärer inom sina budgetramar.
Petri Carlsson (fs)