DELA

Bevara småstadsmiljön

Mariehamnsliberalerna r.f. samlades på söndagen till månadsmöte i Stadshuset. Ärenden i stadsfullmäktige och nämnder samt övriga aktuella politiska frågor diskuterades. Den livligaste debatten fördes gällande stadsplanering och försäljning av vissa fastigheter i stadens ägo.
Mariehamnsliberalerna betonar vikten att i brådskande ordning gynna företagsetableringar i Mariehamns absoluta centrum och stöder åtgärder, vilka stimulerar denna utveckling. Nybyggen kan planeras med flera än generalplanens sex våningar på tillräckligt stora tomter där de passar in sig i den övriga stadsbilden. Lika viktigt som att få nya butiker och serveringar, är att skapa en levande och trivsam centrummiljö. Här är de K-märkta husen en viktig del av helheten, det vill säga en möjligast öppen småstadskaraktär. Att upphäva K-märkningen kan ske enbart av force majeure-skäl. Husen vid så kallade Lilla Torget ska bevaras.

Mariehamns fullmäktige har inte beslutat om försäljning av fastigheter. Fullmäktige har gett förvaltningen i uppdrag att utreda vilka fastigheter som eventuellt kan säljas och med vilka villkor. Fastigheter som fanns listade i ärendet skall noggrant beredas ur alla synvinklar och sedan föras ånyo till fullmäktige för beslut. Flera fastigheter i listan har väckt debatt med känsloladdade yttranden. Mariehamnsliberalerna anser att i första hand ska man ta hand om de kommunala basverksamheterna enligt kommunallagens intentioner och efter det väga eventuella andra verksamheter vilka kan finansieras med skattemedel.
Mariehamnsliberalerna r.f.