DELA

Bevara Sjöpromenaden

I en fullmäktigemotion anhålls om ändring av stadsplanen för badhusparken för att kunna öka p-platserna vid Sjöpromenaden.
Att schakta i slänten nedanför Pub Bastun skulle inte bara skada stadsbilden utan sannolikt också denna K-märkta byggnads grundförhållanden.
Innan så dramatiska åtgärder ens övervägs önskar vi framföra följande förslag:
1 Inför tidsreglerad parkering vid Sjöpromenaden.
2 Gör Sjöpromenaden till ”gårdsgata” med tillåten trafik endast till tomt och angjort fartyg, ingen genomfartstrafik. Fysiska ombyggnader är redan utförda i denna anda.
3 Flytta juniorernas båtar. I fullmäktigemotionen hänvisas till hur svårt föräldrar till seglarjuniorer har att hitta p-platser vid ÅSS. Hamndirektör Leif Ahlqvist lade för några år sedan fram en kreativ idé. Han visste att ÅSS hade det trångt med sina juniorer vid Sjöpromenaden och funderade om inte miljön vid Henlings kunde vara ett alternativ. Henlings gamla hus kunde enligt honom bli en kombination av klubbhus och kafé. Tillsammans med Gerald Henling och Leif Ahlqvist diskuterade vi på platsen med en representant för Leaderprojektet hur en finansiering kunde se ut.

Henlings tomt är en liten oas vid stranden i ett högexploaterat område med mycket asfalt, betong och tegel. Låt oss behålla det och ge det en ny funktion.
Huset vid stranden har en speciell historia. När de sista privata ägarna till Övernässtugan systrarna Katarina och Maria Eriksdotter dog såldes huset för rivning. Styrman Henling köpte huset. En framsynt politiker, fullmäktiges ordförande doktor Gylling, agerade för bevarande av denna rest av bebyggelsen i Övernäs by. Staden erbjöd därför Henling Mansas bondgård som ännu stod kvar på stadshusbacken och skulle rivas för att ge plats för Torggatan. Henling nappade på anbudet. Så räddades Övernässtugan 1928 och Mansas gamla stockar, fönster och dörrar återanvändes i styrman Henlings hus på Klinten. På det vann alla kunde det tyckas. Men hur länge? Den tidigare hamnnämnden fick i uppdrag att göra sig av med Henlings vid Klintstranden.
Vi rekommenderar att man nu alvarligt studerar Leif Ahlqvists förslag. Vi kunde på nytt få ett vinn-vinn resultat. Kulturmiljön vid Henlings skulle bevaras liksom den K-märkta Badhusparkens slänt.
Ändra inte stadsplanen för den K-märkta Badhusparken. Kulturen är det enda långsiktigt hållbara, sade en tidigare fullmäktiges ordförande, Klas Eklund.
Folke Wickström
Jerker Örjans