DELA

Bevara miljön vid Parkgatan

Kraven att öppna Parkgatan för genomfartstrafik hörs nu i valtider.
Det är bara ett år sedan ett enigt stadsfullmäktige beslöt fastställa generalplanen för Mariehamn där Parkgatans nuvarande status skulle bibehållas. Den känsliga och vackra miljön vid Tullarns äng måste bevaras.
Biltrafiklösningen i framtiden vore byggande av en tunnel börjande söder om Ringvägen fram till östra utfarten. En idé som lanserades redan på 1960-talet. Sprängmassorna kan lämpligen deponeras i Slemmern för byggande av den konstgjorda bostadsön.

Christian Beijar (s)