DELA

Besvär berörde Fyrens Marina endast indirekt

Mitt besvär till Ålands Förvaltningsdomstol gällde kommunalärende och berörde Fyrens Marina endast indirekt.
Punkt 1 berörde ärendets hemlighållande, punkt 2 handlade om jävsinvändningar (Brage Wilhelms, Robert Williams).
I båda punkterna fick jag rätt.
I punkt 3 uttryckte jag åsikten att kommunstyrelsen borde ha informerat fullmäktige innan man fattade beslutet att teckna kontrakt med Lemland-Lumparlands församling och Fyrens Marina där kommunen agerade bulvan åt privatpersoner. I punkt 3 var svaret att kommunstyrelsen har rätt att agera utan att informera . Men det betyder inte att kontraktet som skrevs gäller. Här har Lennart Joelsson läst fel, kanske beroende på lässvårigheterna hos lumparlänningarna som han i ett tidigare skede talade om.

Genom att hemlighålla ärendet satte man effektivt stop för kommuninvånarnas besvär. Man informerade när besvärstiden hade gått ut. Den som ev. envisades med att ha avvikande åsikt kunde sedan besvära sig till kommunstyrelsen i en skrivelse som behandlades av kommunstyrelsen och där svaret givitvis var att inget fel hade begåtts av kommunstyrelsen.
Man fick också besvära sig mot detaljplanen. Men min avvikande åsikt handlade inte om t ex stugornas placering utan om bevarandet av naturtillgångerna.
Behandlingen av ärendet i förvaltningsdomstolen var enda möjligheten för en kommuninvånare att få saken prövat. Svaret jag fick 16.4.2010 av förvaltningsdomstolen var sakligt och korrekt. Det fanns ingen orsak för förvaltningsdomstolen att diskutera ärendet med Fyrens Marina.

Jag har lärt mig läsa i lagboken och jag har lärt mig omvandla ilska i energi. Prästskogen måste bevaras för kommande generationer så som tidigare generationer har bevarat den åt oss.
Traute Eriksson,
Norrboda 24.4.2010