DELA

Begreppet kultur är öppet och inkluderande

Replik om kulturpolitik

Ålands kulturdelegations verksamhet grundar sig på landskapslagen om kulturell verksamhet (ÅSF 39/83), landskapslagen om Ålands kulturdelegation (ÅFS 29/05) och på fastslagna instruktioner för Ålands kulturdelegation.

Som grund för delegationens arbete fungerar landskapsregeringens regeringsprogram från 2019 Tillsammans för Åland, landskapsregeringens kulturpolitiska program från 2013 samt budgeten för år 2020.

I regeringsprogrammet står följande att läsa om integration:

”Åland ska vara ett inkluderande samhälle och välkomna nyinflyttade. Nyckeln till en lyckad integration är språket och här krävs satsningar för barn, ungdomar och vuxna. För att kunna leva och verka på bästa sätt krävs kunskaper i svenska och kännedom om det åländska samhället, dess kultur och traditioner, historia och särställning. Landskapsregeringen avser att ge resurser för integration, undervisning i svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Landskapsregeringens program för främjande av integration ska förnyas och innehålla en mer långsiktig plan. Landskapsregeringen ska också stöda insatserna för att säkerställa nationell finansiering och finansiering via projekt.”

Den övergripande målsättningen i landskapsregeringens program för integrationsfrämjande är ett inkluderande samhälle där alla som bor på Åland har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Kultur är ett stort övergripande begrepp och innefattar det mesta av mänsklig verksamhet och den kan naturligtvis se olika ut beroende på var på jordklotet vi befinner oss. I mångt och mycket utgår man från lokala traditioner och sedvänjor. Detta ändrar över tid och på 100 år har det skett mycket. Ålands kulturdelegation menar att begreppet kultur är ett öppet och inkluderande begrepp som omfattar många aspekter av vårt liv och samhälle och som också utgör en gemenskap i vårt levnadssätt.

Det är viktigt för Åland med inflyttning och att de som kommer till Åland vill stanna kvar. Vi är alla ålänningar. Ett livskraftigt kulturliv tar avstamp i allas möjligheter till deltagande och påverkan.

Kulturdelegationens fördelning av PAF-medel strävar till en mångfald av kulturyttringar och allas möjligheter till aktivt deltagande. Vi vill värna det svenska språket och se till att alla ska ha möjlighet att förkovra sig och delta oberoende av modersmål och härkomst. För att detta ska lyckas behöver vi styrdokument och strategier som pekar ut riktningen av den politiska viljan. Framtagandet av ett nytt kulturpolitiskt program är ett steg i det arbetet, där kulturdelegationens PM utgör den inledande beredningen.

Anita Husell-Karlström (C)
Ordförande, Ålands kulturdelegation