DELA

Bättre, snabbare och billigare med Övernäs ombyggnad!

Majoriteten av elever, föräldrar och personal har kommit till slutsatsen att det är bäst att gå in för ombyggnad av befintlig högstadiebyggnad vid Övernäs skola. Vi har kommit till samma slutsats. Vi har sedan länge kunnat konstatera att byggnaden måste renoveras och likaså att byggnaden lämnats för länge utan åtgärder.
Ända från början har vi varit tydliga och synnerligen pådrivande i att följetongen kring Övernäs högstadiebyggnad måste avslutas med ett beslut på stadsfullmäktigemötet i maj 2013 så att skolan, föräldrar och elever får besked.
För oss är det självklart att man inte heller bygger en mobbningsfri skola med byggnadsmaterial. Den mobbningsfria skolan byggs främst av engagerade pedagoger m.fl. som jobbar i skolan, där ledarskap, delaktighet och lärarskicklighet är viktiga ledord i att lyckas. En pedagogiskt bra skola får man inte heller främst genom bra lokaler, även om lokalerna kan vara ett stöd eller motverka en pedagogisk skola. Den nuvarande högstadiebyggnaden motverkar detta idag och måste därför åtgärdas.

Kostnadskalkyler för de båda alternativen är nu framtagna.
1. Nybyggnadsalternativet ”Ströget light” tar betydligt längre tid än ombyggnad och har kostnadsberäknats till minst 8,8 miljoner euro. Med ytterligare detaljplanering såsom vinklade utrymmen, inglasade grupprum o.s.v. skulle kalkylen stiga betydligt. Till detta kommer beräknade rivningskostnader för judohallen om 446.000 euro. I dessa kostnader ingår dock inte rivning av förråd och handikapptoalett i anslutning till gymnastiksalen. Dessutom tillkommer nödvändiga akuta åtgärder såsom tak- och ventilationsbyte på högstadiebyggnaden som kostnadsberäknats till ca: 3 miljoner euro. Totalkostnaden för detta alternativ blir således minst 12,2 miljoner euro. Visst, man kan riva högstadiebyggnaden, vilket har kostnadsberäknat till ca: 240.000 euro, men då försvinner användbar yta och man kastar också kapital i sjön.
2. Ombyggnad av befintlig högstadiebyggnad tar ca: 1 år och har enligt de nya arkitektritningarna beräknats kosta ca: 5,6 miljoner euro. Det har även tagits fram en takkonstruktion mellan byggnaderna som kostnadsberäknats till ca: 50.000 euro samt modulkostnader om ca: 485.000 euro för tillfällig lösning under byggtiden. Utöver detta skulle en relativt akut åtgärd på ”judohallens” tak behöva utföras så att hallen kan kvarstå som idrottshall en längre tid. Denna åtgärd har kostnadsberäknats till ca: 20.000 euro. Totalkostnaden för detta alternativ skulle således bli drygt 6 miljoner.
Vi menar att kostnaden för detta alternativ kan bringas ner i nästa steg genom bland annat noggrann genomgång av arkitektritningarna samt genom att utnyttja mer av skolans och stadens egna lokalytor istället för att ha allt i moduler under byggtiden. Judon får med detta alternativ vara kvar och kan tillsammans med karaten få en ändamålsenlig lokal. Bowlinghallens framtida utbyggnadsmöjligheter kvarstår.

Stadens ekonomiska situation har förvärrats kontinuerligt. Nettoskuldbördan är nu uppe i kring hisnande 50 miljoner euro. Landskapsandelarna minskar, stadens inkomstskatter har sjunkit och samfundsskatterna har i princip halverats. Situationen med halverade samfundsskatteintäkter ser tyvärr ut att bli bestående under en längre tid. Dessutom står vi inför en stor utmaning där allt färre kommer att vara tvungna att försörja allt fler. Trots detta har vi beredskap att satsa på en bra skola eftersom att satsa på våra barn är något av det viktigaste vi kan göra.
När vi diskuterar investeringar glöms det ofta bort att för varje miljon euro vi sätter på byggnaden så ökar kostnaden för driften motsvarande 1-2 pedagogjobb. Med vetskap om stadens ekonomi skulle det således vara mycket oansvarigt att gå in för ”Ströget light”. Vi tror också att det skulle bli en sämre lösning. Dessutom misstänker vi att en 1–9 skola i samma huskropp mer är en önskedröm än det pedagogiska och trygga idealet.
Vår uppfattning är också att de yngsta eleverna kan känna sig otrygga bland de större. Ombyggnadsalternativet är alltså både billigare, snabbare och bättre. Vi tänker inte delta i någon förlängning av detta ärende nu och uppmanar de övriga att också komma till beslut!
Petri Carlsson (M)
Stadsstyrelsens ordförande
Nina Lindfors (M)
Stadsstyrelseledamot