DELA

Bättre bostäder för oss äldre

Äldrerådet har under sina senaste möten diskuterat framkomlighet och boende för handikappade och äldre som är bosatta i Mariehamn. Vid de senaste mötena har stadsarkitekt Sirkka Wegelius, och direktören för Marstad Jan Blomqvist deltagit. Tidigare har Äldrerådet konsulterat bland andra tekniska direktören Kai Söderlund i frågan.

Vid diskussioner med stadsarkitekten och VD för Marstad framkom, att konkreta planer finns för ett ökat bostadsbyggande vid s.k. Rönnbergs torg. Rönnbergs torg ligger jämförelsevis centralt och där kunde med fördel planeras framkomliga utemiljöer och ett anpassat boende för äldre och handikappade. Boendet kan projekteras så, att det i samma hus, eller område, planeras för ett blandat boende, som är anpassat för såväl äldre och handikappade som för barnfamiljer.

När det gäller boendet finns för stadens invånare en hel del att önska. Tidigare stadsplanering krävde på sin tid ingen hiss i upp till tre våningars bostadsbyggnader. Detta innebär att en stor del av husen i centrum saknar hissar. Äldre och handikappade, som bor i dessa hus har svårt att – eller kan inte alls – ta sig ut ur sin bostad. Sådana boendeförhållanden ökar avsevärt kraven på stadens åldringsvård. Pensionärernas ensamhet och isolering ökar, något som blivit en ny folksjukdom. Pensionärer bor som känt helst i stadens centrum med närhet till hälsovård och annan service.

Om Äldrerådet är rätt informerat finns vid landskapsregeringen möjlighet för ägare till byggnader att söka bidrag för installation av hissar i befintliga bostadshus. Stöd för installation av hiss kan beviljas för högst 30% av kostnaderna eller högst 15.000 per bostad, som får tillgång till hiss. Det har dessvärre visat sig att våningshusägarna inte är så intresserade av att bygga hissar i centrum. Kostnaderna anses fotfarande för höga.

Äldrerådet anser därför att Mariehamns stad dels bör planera Rönnbergs torg för pensionärsboende, dels snarast uppta medel för hissbyggen i centrum. Om bidraget för hissar är lika stort som det landskapet erbjuder, och bidraget på så sätt fördubblas, kan man med fog anta att intresset för hissbyggen i centrum ökar. Detta skulle möjliggöra för äldre och handikappade att utnyttja befintlig service, träffa likasinnade och må bättre. En win-win situation för alla i vårt samhälle, ja även för barnfamiljerna.

ÄLDRERÅDET I MARIEHAMN

LEIF JANSSON

ORDFÖRANDE

LISA GUSTAFSSON

VICEORDFÖRANDE