DELA

Bättre akutvård för barn

Det är dags för oss politiker att infria några av intentionerna i psykiatriplanen för psykiatriska enheten inom ÅHS från år 2000. Då tänker jag närmast på akut slutenvård för psykiskt sjuka barn- och ungdomar.
På Åland klarar vi inte att erbjuda dessa barn och deras föräldrar en sådan vård idag fastän lagen om mentalvård också är i kraft på Åland, utan man är hänvisad till att få den ordnad i riket. Om det inte finns någon akut plats ledig på en svenskspråkig psykiatrisk enhet så är man som förälder tvungen att acceptera att ens barn får akut vård på en finskspråkig enhet, vilket torde strida mot all samlad kunskap om psykiatrisk vård och om att den bör ske på ett språk som barnet förstår.

När det gäller förälderns situation blir den mer komplicerad då vård sker på finska då viktig information som borde förmedlas mellan vårdgivarna och vårdtagarna kan bli föremål för missförstånd eller helt gå förbi på grund av språkproblem. Att delta i sitt barns slutenvård i riket blir också mer komplicerat av det långa avståndet eftersom mycket av tiden för att få träffa sitt barn går åt till resor.
Enkla saker som några timmars permission eller dagspermission från akutavdelningen blir svåra att genomföra med sitt barn om man själv som förälder från Åland inte bor eller finns på plats. Här kan man dock säga att Ålands barnfonds lägenhet i Åbo utgör en viktig bastiljon för att som förälder kunna bo och delta i sitt barns vård. Om inte denna möjlighet skulle finnas så skulle man som förälder få bo på hotell vilket avsevärt skulle fördyra boendet och göra det ekonomiskt mycket svårare att vara med under ovanstående permissioner.

Svårare är det dock att delta i sitt barns vård under perioder när man som förälder arbetar och inte har semester eller har annan ledighet att ta till. Då går det inte heller att genomföra några kortare permissioner. Det finns heller inte någon back-up på Åland under till exempel en långpermission om det krisar ihop utan då är det bara att sätta sig som förälder på färjan till Åbo med sitt barn och hoppas på det bästa. När det gäller eftervården till exempel efter en psykos så finns det också ett akut behov av ett gruppboende för barn och ungdomar med särskilda behov (psykoser, Asperger, svåra familjeförhållanden, ADHD) på Åland vilket också har efterlysts i psykiatriplanen.
Vårdkedjan för barn med svåra psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska störningar på Åland är ytterst bräcklig och är till stor del beroende av välvilja från riket eller Sverige i brist på egna alternativ. En plats på ett boende för barn med eftervårdsbehov i Svenska landstingets regi idag kostar ca 3500 kr i dygnet vilket borde vara en drivkraft för oss att skapa ett eget system
Henrik Lagerberg