DELA

Bästa sättet trygga klienters rättssäkerhet

Bäste Harry Jansson,

Med anledning av att lagtinget nu har uppehåll och sammanträder först den 20 maj vill jag i insändarform redan nu bemöta Dina farhågor kring studiematerial på svenska.

Socialvårdsområdet är och förblir vår egen behörighet. Av detta följer att det är landskapsregeringen som svarar för att lagstiftning och tillhörande anvisningar stöder de åländska socialarbetarenas möjligheter att verka på Åland. Svenskan står tills vidare stark inom socialarbetarutbildningen, vid Helsingfors universitet där utbildningen på kandidat- och magistersnivå sker på svenska. Också kurser som kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och pro gradu-seminarier sker på svenska.

I magistersutbildningen ingår numera praktikforskning där studeranden gör mindre utredningar för kommuner och tredje sektorn. Också dessa kan ske helt och hållet på svenska i kommuner som Jakobstad, Borgå eller Sibbo.

På basnivå (dvs. kandidatutbildningen på Svenska social- och kommunalhögskolan soc & kom) har det kommit till vår kännedom att det kan förekomma finskspråkig litteratur i allmänna ämnen, såsom finsk socialpolitik. Om studerande behöver så tas alternativ studielitteratur fram på svenska, för t.ex. ålänningar.

Både på kandidat- och magistersnivå ges alla kurser på svenska och lärarna är svenskspråkiga, förutom att viss litteratur på universitetsnivå kan vara på engelska.

Oavsett vilken utveckling som äger rum på finska sidan har landskapsregeringen fortsatt ansvaret att hålla socialvården i skick på Åland. Vi kommer under de kommande åren att utfärda anvisningar för socialvårdslagarna och sannolikt också stödja litteratur och översättningar av särskilt viktiga läromedel, för att fortsatt hålla standarden hög på socialvården.

Min personliga övertygelse är att åländsk socialvård på lång sikt kommer att utvecklas mer och mer i sin egen riktning, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. Detta kan på lång sikt aktualisera ett övertagande av socialförsäkringsområdet, för vinnande av överskådlighet.

Landskapsregeringen bedömer dock att i dagsläget är de föreslagna fulltextlagarna det bästa sättet att trygga de åländska klienternas rättssäkerhet och skapa en stabil bas för Ålands socialvård.

Avslutningsvis vill jag poängtera att det också går utmärkt att utbilda sig till socialarbetare i Sverige och sedan få sina yrkeskvalifikationer godkända för Åland.

WILLE VALVE

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTER