DELA

Bäst för Järsö/Nåtö tillhöra Lemland

Frågan om Järsö/Nåtö-området skall överföras till Mariehamns stad från Lemlands kommun aktualiseras nu när Mariehamns stad har skickat ut en enkät till de lemlänningar som bor i området. Enkäten som i sig har ifrågasatts av kommunstyrelsen i Lemland är en märklig åtgärd av en kommun i en annan.
Det finns invånare på Järsö/Nåtö som tycker att området borde införlivas med Mariehamn, det kan man läsa ut av nämnda enkät. Av 215 tillfrågade svarade 80 st eller 38% att man vill höra till Mariehamn medans 62% vill tillhöra Lemland eller inte svarat. Många är inflyttade mariehamnare som känner starkt för sin gamla ”hembygd”. Vi påstår att debatten kring frågan har varit väl ensidig och endast inriktat sig på att sätta Lemlands kommun i dålig dager samt att upphöja Mariehamn till ett bättre alternativ på alla sätt. Att området skulle överföras till Mariehamn skulle innebära en rad negativa förändringar och få fördelar i praktiken. Låt oss nämna tre:

Mariehamns stad är den kommun som har den dyraste driften per capita och skuldbördan är stor. Lemland däremot är den kommun som har den billigaste driften och bland de kommuner som har den allra lägsta skuldbördan. Ändå håller Lemland erkänt hög kvalitet på servicen i hela kommunen. Att byta kommun innebär till den här delen att man får sämre förutsättningar att utveckla bygden. Staden har förvisso lägre skatt men diskuterar en skattehöjning medan Lemland diskuterar en skattesänkning
Låt staden vara stad och skärgården skärgård.

Det utpräglade skärgårdsområdet Järsö/Nåtö passar inte in i en stad. Att påföra Järsö/Nåtö stadens detaljerade planeringsprinciper och sätt att tänka när det gäller planering innebär en stor skillnad jämfört med Lemlands liberala hållning i byggnadslovs- och planeringsfrågor. Staden har som princip att bara planera egen mark och högst troligen kommer man att lägga locket på Järsö/Nåtö-området. Staden har ju bl.a. Svinö kvar att exploatera där det finns goda möjligheter, innan man vill öka exploateringen av Järsö/Nåtö-området, detta kan man läsa i de yttranden staden har presterat över planförslag som Lemland tagit fram.
Huvudargumentet från stadens sida att annektera Järsö/Nåtö-området är för att kunna stoppa exploateringen till förmån för de södra stadsdelarna.
Enligt uttalande från stadsstyrelsens ordförande Barbro Sundback ser man från stadens sida på Järsö/Nåtö-området som ett behövligt rekreationsområde för stadsborna.

Kommunkansliet i Söderby må vara längre bort än stadshuset men till det har Järsö/Nåtöborna tillgång. Idag nås kommunens tjänster till stor del över internet och www.lemland.ax är en av de bästa kommunala nästplatserna.
Idag är 4 av 15 fullmäktigeledamöter, 2 av 7 kommunstyrelseledamöter, tre nämndordföranden och många nämndeledamöter från Järsö/Nåtö-området. Det betyder att Järsö/Nåtö-området har mer inflytande än vad befolkningsunderlaget visar. Vid en anslutning till Mariehamn blir inflytandet väsentligt mycket mindre om man riskerar att bli en bortglömd del jämfört med idag.
Det har förekommit viss kritik som riktar sig mot de folkvalda men vi vill ta våra politikerkollegor från Järsö/Nåtö-området i försvar, de gör en stor insats för Järsö/Nåtö-området. Kommunen har satsat mycket på Järsö/Nåtö-området och vi inom Lemlandslistan har stött de initiativ som tagits av representanter från Järsö/Nåtö-området och vi upplever att man s.g.s. alltid fått gehör för sina tankar hos alla politiska grupperingar i kommunen.

Vi är övertygade om att den bästa framtiden för Järsö/Nåtö-området är inom Lemlands kommun. Detta, som tidigare, i gott samarbete med Mariehamns stad, oss väl och ingen annan illa.
Representanter för lemlandslistan
Gun-Mari Lindholm,
kommunfullmäktiges ordförande
Danne Sundman,
ledamot av kommunstyrelsen