DELA

Barnets bästa i ny lag

Åland är på väg att få en ny barnomsorgslag, en lag som beaktar barnets bästa och barnets trygghet i den kommunala barnomsorgen, lagen beaktar även vårdnadshavarnas behov av att få tid att förvärvsarbeta, studera och klara vardagen, anställdas förutsättning till en god arbetsplats och slutligen kommunernas förmåga att klara nya pålagor.
Åland har en bra barnomsorg redan innan lagen träder i kraft. Berörda som hörts i social- och miljöutskottet och som kontaktat mig har jag upplevt som nöjda eller mycket nöjda med den barnomsorg som erbjuds på Åland. Det att Ålands och hela Finlands kostnadstäckning från föräldrarnas avgift varit ca 10-15 % medan den i övriga Norden varierat mellan 20- 35 % visar att det är och har varit ett politiskt prioriterat område.

Nya lagen bygger i stort på gällande bestämmelser, betydelsefulla förbättringar är
– rätt till avgiftsfritt skoluppskovsår,
– rätt till specialbarnträdgårdslärare,
– krav på tillgång till specialbarnomsorg ,
– rätt till fritidshemsverksamhet för ungdomar i yrkesträningsundervisning upp till och med gymnasialstadienivå,
– grunderna för förundervisningen och förundervisningsplanen har nu en tydlig status,

– barn med annat modersmål än svenska ska stödas i förundervisningen,
– lagstadgade möjligheter för kommunerna att ordna barnomsorg i gruppfamiljedaghem,
– barn under 3 år upptar 1,5 plats i familjedaghem,
– lagen beaktar barnens behov av tillräckligt stora utrymmen, 10m2 per barn och tillräckligt med persona , 4 barn yngre än tre år per anställd och 7 barn över tre år per anställd samt att det nu finns avgränsningar i lag för överinskrivning och övertalighet,
– fritidshemsverksamhet blir lagligt reglerad och ger lagstadgad rätt till plats för barn i årskurs 1 och 2 med arbetande och studerande föräldrar. Fritidshemsverksamhet med fler än 13 barn skall ledas av en fritidspedagog,

– en övre
gräns har införts för hur länge barn bör få vistas i daghem, 10 timmar om dagen eller 200 timmar i månaden,
– lagens besvärsvägar har tydliggjorts och det finns även övergångsbestämmelser för att varken barn, föräldrar, anställda eller kommuner skall drabbas oskäligt när lagen träder i kraft.
– landskapsregeringen har uppmärksammats på att lagen har behov av förbättringar bl.a. beträffande finansiering av privat barnomsorg, och att rättigheterna skall vara tydligare formulerade.
– avgiftstaket har inte höjts som i övriga Finland utan bibehålls på 230 euro
– kommunerna ges större frihet att bestämma om barnomsorgsavgifternas storlek

Nytt är även att kommunerna inte längre är skyldiga att bevilja daghemsplats till barn under tre år med föräldrar som är lediga för att vårda barn efter att moderskapsledigheten upphört. Det är relevant att i sammanhanget beakta att en plats för ett barn under tre år beräknas till 175% av ett äldre barns kostnad.
Kommunerna kan bevilja föräldrarna rätt till barnomsorg utöver vad lagen föreskriver
Barnomsorg ska genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett bra stöd för föräldrarna i fostran av barnen och bidra till att alla flickor och pojkar får goda uppväxtvillkor.
Ansvaret för barnens uppfostran och skötsel skall alltid vila på föräldrarna.
Åke Mattsson
ordförande i social och miljöutskottet