DELA

Barn och ungdomar har rätt till konst och kultur

Med anledning av den Internationella Barnkonventionens dag den 20 november delges följande appell om barns och ungas rätt till konst och kultur. Organisationer och personer välkomnas att stöda den med sina underskrifter i insamlingsarbetet, som pågår till och med första veckan i december 2021, då appellen kommer att överlämnas till Ålands kulturdelegation samt kulturminister Annika Hambrudd.

Alla barn och ungdomar har rätt till konst och kultur. Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, och därför firas dagen i många länder världen över. Vi vill uppmärksamma speciellt konventionens artiklar 13-15, enligt vilka varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet skall respekteras.

Tyvärr förverkligas inte helt alla barns och ungdomars jämställda rätt till konst och kultur i vårt samhälle. Coronakrisen har ytterligare försämrat situationen även på Åland.

Yrkesmänniskor inom barnkultur över hela landskapet utgör en viktig resurs i främjandet av barns och ungdomars välmående och rättighet till kultur. Barnkulturen spelar en stor roll i till exempel förebyggandet av marginalisering.

Konst i alla former ger barn och unga möjlighet att bygga upp en känsla av sammanhang och delaktighet, samt att hitta egna uttrycksformer. Konst som hobby har även en positiv inverkan på andra förmågor som exempelvis utvecklingen av läsförmågan. Barn och unga i alla åldersgrupper bör erbjudas liknande samhällsfinansierade koncept som Ålands museums aktivitet Konsttestarna och landskapsregeringens kulturbyrås två-åriga projekt Kreativa Kids.

För att barns och ungdomars likvärdiga och jämlika rätt till konst och kultur skall uppfyllas, vädjar vi som undertecknat till beslutsfattarna att främja följande mål:

– I samarbete med undervisnings- och kulturtjänsterna utarbetas åt alla kommuner en kulturläroplan som en del av den lokala läroplanen, så att konstpedagogiska tjänster kan stöda och avlasta skolornas lärare i deras värv.

– Möjlighet för barn och ungdomar att välja en tilltalande och högklassig hobby inom konst och kultur i den egna närmiljön, genom att det utarbetas till exempel en åländsk variant av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, som implementeras i riket.

– Hobbyverksamhetens tillgänglighet förbättras, så att barn och unga kan delta i konst- och kulturverksamhet, oberoende av t.ex. funktionsvariation, stödbehov, modersmål, hemort eller familjens ekonomiska situation.

– Alla kommuner inkluderar barn och unga i sina kulturstrategier genom att till exempel samverka kring konst- och kulturtjänster, och säkrar en budget som täcker en högklassig barnkultur samt säkerhetsställer att konst- och kulturaktörerna har tillräckligt med resurser för att förverkliga och utveckla barnkulturen, till rimliga priser för barnfamiljer och ungdomar.

– Kommunerna tar i bruk användandet av barnkonsekvensanalys där Rädda Barnen på Åland kan bistå i arbetet, samt är lyhörda för barns och ungdomars synpunkter vid kommunens beslutsfattande.

FÖRENINGEN BILD- OCH FORMSKOLAN, ORDFÖRANDE

GUY SCHÅMAN

ÅLANDS KONSTFÖRENING, ORDFÖRANDE

KAJ LYBECK

ÅLANDS LITTERATURFÖRENING, ORDFÖRANDE

KERSTIN KRONQVIST

KENNETH BAMBERG

ANNA-LENA BERNDTSSON

ARN-HENRIK BLOMQVIST

MARCUS BOMAN

JENNY CARLSTEDT

MARKUS HELANDER

THERESE HJÄLMARSTRAND

THERESE KARLSSON

JONNA KEVIN

HANNA KIVIOJA

MARKUS KÅHRE

ELIN MANSELIN

LOUISE NORDSTRÖM

HANNAMARI RUOHONEN

ALEJANDRA SANCHEZ

GRETE SNELTVEDT

STÄNI STEINBOCK

MATTS STENLUND

GUNDA ÅBONDE-WICKSTRÖM