Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


AXgan, tack

Hållbart initiativ vill främja åländska produkter framför import. Att handla åländskt minskar de långväga transporterna, ökar spårbarheten och stärker konsumenternas påverkansmöjligheter.

Därför vill vi öka självförsörjningsgraden på livsmedel, bland annat genom att

• uppmuntra till moderna jordbruksmetoder som stärker jordhälsan

• restaurera igenväxta betesmarker för mer naturbeteskött

• stöda lantbrukare som odlar proteingrödor, vilket minskar behovet av importerat djurfoder

• det åländska köttet ska ingå i kravet på restaurangernas köttmärkning

Hållbart initiativ vill också öka andelen lokalproducerad energi. Vi vill bland annat

• fortsätta stöda vindkrafts- och solcellsutbyggnaden

• göra investeringar som bygger ett smart elnät med lagringsmöjligheter

• ge ökade förutsättningar för mikroproducenter att sälja el direkt till nätet med en nettodebitering

För att ytterligare driva på utvecklingen av mer åländska produkter vill Hållbart initiativ

• att Åland får en högnivådelegation för hållbar konsumtion med ansvaret att formulera konkreta åtgärder inom alla samhällssektorer. Delegationen ska bestå av representanter från näringsliv, föreningsliv, akademi och offentlig sektor.

• uppmuntra konsumenter till medvetna köp genom att införa en AXgan-märkning (tänk en åländsk Svanen-märkning). Mer konsumentinformation ökar efterfrågan.

• att alla offentliga verksamheter skärper sina upphandlingskriterier. Det kräver utbildning och politisk styrning.

• stimulera produktion av nya hållbara produkter genom riktade näringslivsstöd. Vi behöver peppa de som vågar experimentera med framtidens produkter.

• stöda investeringar i cirkulär ekonomi såsom reparationscaféer, second hand-initiativ och pool-system.

Om fler åländska produkter kan ersätta ohållbara importerade produkter är det inte bara en vinst för miljön, mer pengar kommer att stanna på Åland.

HÅLLBART INITIATIVS LAGTINGSKANDIDATER