DELA

Avsluta läsåret tidigare

Elever och studerande, skolledare och lärare samt övrig personal och hemmen genomgår för tillfället prövningar som är helt unika.

Arbetssituationer som de som nu uppkommit under den tid då närundervisning är begränsad och fjärr- och distansundervisning är ett obligatorium frestar på allas resurser och tålamod. En stor eloge till er alla som utstått dem med stort beröm.

Men, det här fungerar litet olika på individnivå oavsett vilken roll man har i inlärningsprocessen. För många ser det ändå ganska bra ut. Men, för en del blir vardagen nu nästan övermäktig. Arbetsuppgifterna blir för många och ambitionsnivån högre än i klassrumssituationen vilket kan leda till att man omedvetet och inte i tillräckligt hög grad beaktar en differentiering av undervisningen. Risken är att avhoppen kan tillta samtidigt som man säkert kan konstatera att fjärrundervisningen är mer tillåtande för de grupper som kan ha svårt att underordna sig den konventionella skolan. Kanske distans- eller fjärrundervisning kan rentav på sikt bli en mer strukturerad del av elevens skolår där vissa sammanhängande perioder kan präglas av undervisningssituationer som inte sker i det traditionella klassrummet. ”One size fits all – or not”, kanske man kunde uttrycka det.

Jag hoppas att landskapsregeringen, oberoende av statsrådets kommande beslut om eventuell förlängning av undantagsförhållanden, redan nu förbereder ett annorlunda sätt att avsluta läsåret. För de som ska vidare till andra skolor bör en bedömning som är likvärdig slutbedömning inför ett avgångsbetyg ske i sedvanlig ordning. För övriga elever kunde en avvikande bedömning tillämpas. Den kunde gå ut på att man ger ett skriftligt slutomdöme över läsårets prestationer beaktande av den annorlunda vardagen som eleven har mött den här våren. Ett enklare, men betydligt mindre informativt, sätt är att bara anteckna godkänd/icke godkänd på betyget eller omdömet.

Det är fel att basera slutomdömet på traditionella prov som görs i otraditionell miljö och med otraditionella medel under en tid då de digitala verktygen och är av varierande slag och lärplattformerna tillämpas olika och kanske inte ens är helt på jämlik nivå i de olika kommunerna. Rättssäkerheten kring vitsordsgivningen kan med andra ord ifrågasättas så som det är upplagt just nu.

Det vore även på sin plats att landskapsregeringen med stöd av vår egen lagstiftning överväger att korta av läsåret så att det kan avslutas redan efter medlet av maj i och med att lärandemålen till den absolut största merparten redan uppnåtts. Det är fullt möjligt. Viktigt är att kommunicera ut det här i tid. Därför hoppas jag att landskapsregeringen inlett en sådan planering redan nu och att beredskapen för dessa åtgärder i skolorna kan höjas.

RAINER JUSLIN

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)