DELA

Avslag för hushållsavdrag grundar sig på lag

Wille Valve tog ställning (Nya Åland 20.10) till Skatteförvaltningens beslut om att ge avslag på hushållsavdragen som gäller installationsarbetet av solpaneler för åren 2018 och 2019.

Jag förstår väl den förargelse som kunderna känner. Skatteförvaltningens beslut att inte godkänna hushållsavdraget grundar sig ändå på den gällande inkomstskattelagen. Enligt lagen (ISkL 127 a § 3 mom.) kan hushållsavdrag inte beviljas för underhålls- och ombyggnadsarbete av en bostad, om man fått understöd för det av staten, kommunen eller något annat offentligt samfund. På Åland har landskapsregeringen betalat ut stöd för energieffektivisering, vilket utgör sådant statligt stöd som avses i bestämmelsen. Därför uppfylls inte villkoren för hushållsavdrag för de som mottagit stödet.

Wille Valve hänvisar i sin text till förvaltningslagen och konstaterar att Skatteförvaltningen enligt den kan korrigera kundens beskattningsbeslut endast om den berörda parten ger sitt samtycke till det. Förvaltningslagen är en allmän lag och den reglerar hur man ska förfara i ett förvaltningsärende om inte annat föreskrivs någon annanstans om ett ärende som hör till lagens tillämpningsområde. När det gäller ändring av beskattningen finns det ändå särskilda bestämmelser i lagen om beskattningsförfarande. 56 § i den lagen ger Skatteförvaltningen möjlighet att rätta beskattningen av kunden till dennes nackdel inom tre år, om den skattskyldige helt och hållet eller delvis blivit obeskattad eller annars inte har påförts föreskriven skatt. Denna bestämmelse kan tillämpas utan kundens samtycke.

Valve hänvisar också till 26 § i lagen om beskattningsförfarande, enligt vilken ärendet ska avgöras till den skattskyldiges fördel om ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart. Bestämmelsen om hushållsavdrag i inkomstskattelagen eller tillämpningen av den lämnar ändå inte rum för tolkning och den är inte oklar.

När kunden yrkar på hushållsavdrag i sin skattedeklaration ska hen uppge om hen har fått offentligt stöd för arbetet. En del av de kunder som fått stöd av landskapsregeringen har inte uppgett att de fått offentligt stöd. Därför rättar Skatteförvaltningen beskattningen av dessa kunder för åren 2018 och 2019. Skatteförvaltningen har skickat ett hörandebrev till alla som fått ett felaktigt beskattningsbeslut för åren 2018 och 2019.

Kunderna har alltså möjlighet att lämna ett eget bemötande i ärendet. I samband med detta utreder Skatteförvaltningen om det är möjligt att låta bli att rätta beskattningen till kundens nackdel, exempelvis på basis av principen om förtroendeskydd.

TERO MÄÄTTÄ

LEDANDE SKATTESAKKUNNIG SKATTEFÖRVALTNINGEN

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp