DELA

Avlopp till södra Lemland högt prioriterat

Flakabon Hasse Persson begär i insändare besked om hur det ska bli med avlopp till södra Lemland. För Obunden Samling är detta en viktig fråga, till valet 2007 lovade vi att jobba för en avloppslösning till Flaka-området inbegripet södra Hellestorp och Västeränga. Projektet har nu kommit så långt att en omfattande utredning gjorts. Kommunen står nu inför att välja väg.
Kommunalt avlopp skulle både tekniskt och miljömässigt vara att föredra men det är en stor kostnad totalt sett, också utslaget per hushåll vilket gör den problematisk också ur rättvisesynpunkt; det finns fortfarande många hushåll som inte får del av subventionen från kommunen. En så här stor investering ska sedan vägas mot andra viljor och behov i kommunen; gymnastiksal, utbyggnad av skolan, dagis, vägar, redan beslutade avloppssatsningar och andra planerade investeringar. Lemlands ekonomi är för tillfället god men om hela ”önskelistan” skulle förverkligas fördärvas den i ett slag.

Kommunstyrelsen har nu bett tekniska nämnden att utreda markägarnas framtida utbyggnadsplaner samt att kartlägga vilka hushåll som redan har godkända avloppslösningar. Vidare ombads nämnden att utarbeta en etappmodell baserad på behovet enligt förslag A (kommunalt avlopp) samt att utarbeta ett förslag till bidragssystem. Efter det kommer kommunstyrelsen i budgetbehandlingen att föreslå för fullmäktige hur avloppsfrågan i södra Lemland ska lösas.

Vi tycker att denna satsning ska prioriteras högt, kustremsan från Söderby till Flaka gränsar till fjärdar och vikar som inte ska belastas av utsläpp av kväve och fosfor från bosättning och ska Lemlands kommun stå för sin gröna profil får man inte låta bli att driva utvecklingen vidare. Kommunen har byggt avlopp ända ut på Järsös Langnäs, varför inte också till Flaka?
Danne Sundman (Obs)
Gun-Mari Lindholm (Obs)