DELA

Avgå, Veronica Thörnroos!

Så har trafikminister Veronica Thörnroos (VT) slutligen avslöjat sin innersta strategi angående skärgårdstrafikens framtida utveckling då hon av Ålandsradion ombads kommentera Torsten Krügers, Mats Perämaas och Tom Grahns förslag till kortrutt med en skärgårdslinje: brändö- och enklingeborna får enligt henne alltför lång restid till fasta Åland i nämnda kortruttsförslag.

Om vi nu granskar VT:s ansvarsområde ”Trafikavdelningen” lite närmare, framträder hårresande fakta. Enligt regeringens bokslut och budgetar – som finns till allmänt beskådande på regeringens hemsida – är det lätt att följa med hur kostnaderna utvecklats under VT:s tid som trafikminister.

Själva skärgårdstrafiken är den största enskilda utgiftsposten inom trafikavdelningen. Här har kostnadsökningen från bokslutet 2010 till budgeten 2013 varit ca 28 %. Ökningen är stor, ja – men ingen omöjlig s iffra att hantera sett till ökningen i hela landskapsbudgeten. Den del av trafikavdelningen som dock sticker ut på ett skrämmande sätt är den allmänna förvaltningen, alltså det som försiggår inom trafikavdelningens kontorsväggar. Här har kostnaderna från bokslutet
2010 till budget 2013 stigit från 427.440 € till 1.320.000 €, en ökning med hisnande dryga 200 %! Räknat i reda pengar handlar det alltså om en ökning på närmare en miljon euro!

Orsaken till denna ökning står ju till största delen att finna i alla konsulter som VT omger sig med.
Enligt VT är dessa konsulters uppgifter att hantera den ekonomiska styrningen av skärgårdstrafiken.
Jag vill påstå att en trafikminister måste ha den kunskapen själv, annars är man inte lämplig för sin uppgift. När VT nu dessutom gratis på ett silverfat fick ett välgenomtänkt kortruttsförslag som faktiskt sparar mycket pengar, måste tillvaron som trafikminister börja kännas något pinsam.

Ifjol när debatten om sk ärgårdstrafiken rasade som värst, var budet från VT att besparingskravet var 3000 körtimmar (utan någon prislapp). Senare i samband med budgetförslaget specificerades detta krav till det något luddiga 3-4 miljoner euro.
När man jämför bokslutet 2012 där skärgårdstrafiken kostade 19 439 413 € med budgeten 2013 ser man ändå en ökning på närmare en miljon.
I detta års mellanbokslut per 30.6 sägs i textdelen att omläggningen i trafiken sannolikt sparar ca 4 miljoner euro jämfört med tidigare år. Per den 30.6 i år var den verkliga besparingen ca 300.000 € uteslutande beroende på billigare världsmarknadspris på bränsle. Med andra ord har trafikavdelningen ett halvt år på sig att spara 3,7 miljoner euro.
Flummigt och förvirrande? Ja, så till den milda grad!

VT har under sin tid som trafikminister gjort sig känd för sina stora utspel beträffande förändringar inom skärgårdstrafiken : försäljning av Skarven, införskaffande av nya färjor, införande av kortrutt, inbesparing på befintlig trafik m.m. Hur mycket av detta har förverkligats? Ingenting!
Det senaste stora utspelet från VT är privatisering av hela skärgårdstrafiken. Som jag ser detta är det för det första en panikåtgärd från regeringen att nu dra i nödbromsen på grund av oförmåga att förutse sämre tider.
För det andra kommer VT sannolikt att plocka politiska poäng eftersom utspelet ytligt ger karaktär av beslutsamhet. De första poängen har redan delats ut via Niklas Lampis ledare som helt okritiskt höjer förslaget till skyarna.

Kanske syftet med alla storstilade utspel som VT gjort bara är ett sätt att förleda allmänheten att tro att stora besparingar görs, trots att allt fortsätter i princip som förut. Allt tyder på detta på basen av hennes avslöjande kommentar i Ålandsradion kring det ovan nämnda kortruttsförslaget med en skärgårdslinje : hon är inte intresserad av kortrutt eftersom den förorsakar negativa konsekvenser för Brändö och Enklinge. Huruvida förslage t har positiva eller eventuellt negativa följder för övriga områden, bryr hon sig tydligen inte i.

Under sin karriär som trafikminister har VT i debatterna många gånger anklagats för att ”dra hemåt”, alltså till Lappo, Brändö. Uttalandet i Ålandsradion – vilket sannolikt kommer att bli en stor kvarnsten kring hennes hals – är enligt mitt sätt att se det som en slutlig bekräftelse på att hon verkligen ”drar hemåt”. Likaså är årets turlista för skärgårdstrafiken i mina ögon en klar favorisering då alla linjer förutom norra linjen Hummelvik-Torsholma har fått genomgå neddragningar i turtätheten, i synnerhet när norra linjen dessutom fått utökade turer.
VT:s radiouttalande – som faktiskt är av stor betydelse – brukar i normala politiska förhållanden leda till att vederbörande överlåter sitt arbete till någon annan.
Denna gång räcker definitivt inte ”pudlar” eller bortförklaringar!
Torbjörn Engman