DELA

Avfallshanteringen kan omorganiseras

Med anledning av att avfallshanteringen inte kunnat reformeras, redogörs kortfattat för Obunden samlings modell.
Dagligt avfall insamlas vid fastigheterna, förpackningar vid större fastigheter, miljöstationer eller vid butiker, medan bemannade stationer mottar övriga avfallsfraktioner.
Alla fastigheter debiteras en rättvist beräknad grundavgift, medan fastigheter med hämtning av det dagliga avfallet därutöver erlägger transportavgift.
Över en miljon euro per år kan besparas och grundavgiften kan sänkas genom följande förändringar:
n Förutom bostadsfastigheter betalar skolor, inrättningar, affärer och kontor rättvisa grundavgifter.
n Ålands Problemavfall läggs ned och arrendeområdet återställs i ursprungligt skick.
n Producentansvar Åland avskaffas och de producentansvariga ingår i det landsomfattande systemet.

Den operativa verksamheten överförs på entreprenörer och organisatören skapar rättvisa förutsättningar för små och stora företag.
Avfallet omhändertas mestadels lokalt, varvid skapas bättre ekonomi och miljö. Behandlingen sker i privata anläggningar, medan samhället kräver skäliga behandlingsavgifter och lika villkor för alla.
Carl-Gustav Flink, diplomingenjör
Obunden samling
504 Mariehamn
58 Lagting