DELA

Även det billiga måste spara

Svar till Mikael Lindholm
Mikael Lindholm skrev i sin insändare torsdagen den 3 sept. att den inbesparing på totalt 100.000 till 150.000 euro jag presenterat i en tidningsartikel var humbug. Som bevis anförde han att totalkostnaden för bränslet på båda linjerna var 158.000 euro.
Det finns ingen anledning att betvivla siffrorna i tabellen eftersom det är jag som levererar statistiken.

Det är emellertid inte så att jag beräknat all inbesparing på bränslet, det framgår också tydligt i artikeln. Tidningen skrev: ”Exakt hur mycket landskapet skulle tjäna på att införa turlista vet inte Bo Sand eftersom han inte har exakta siffror på hur mycket till exempel oljefilter kostar eller hur många timmar en motor håller. Han tror dock att det rör sig mellan 50.000 och 100.000 euro om året.”

Töftölinjen kommer bränsleinbesparingen med ekokörning och turlista enligt min modell att vara ca 65.000 euro varav turlistans inverkan är ca 20.000 euro. Den övriga inbesparingen beror av minskad förbrukning av olja, filter och annan förbrukningsmateriel, samt minskat slitage.
På Simskälalinjen skulle man naturligtvis få samma inbesparing men i betydligt mindre omfattning. Huvuddelen av inbesparingen skulle ske under juni – augustidå vi dagtid kör utan uppehåll (annat än matpauser) från ca kl. 9 till 17.
I mitt förslag till turlista har jag tagit speciell hänsyn till skolbarnen. Det finns färjturer på de tider som barnen för närvarande körs över. Det kommer alltså inte att förändra restiden för dem. Att skriva att de skulle få en daglig skolresa på bortåt 4 timmar är alltså fel.

Restiden till Mariehamn kommer inte att omöjliggöra arbetspendling. För en del blir det ingen förändring och för en del blir det lite bättre eller sämre. Det handlar dock om ganska små skillnader. Den stora skillnaden är att det blir lättare att planera sin resa eftersom man vet när färjan går.
Om företagen på Simskäla har jag skrivit följande i sparplanen: ”Företagen på Simskäla är naturligtvis oerhört beroende av bra kommunikationer och företagarna har gjort sina investeringar baserade på nuvarande färjetrafik. En förändring/försämring upplevs av dem som ett stort hot mot deras existensvillkor. Det har också skett en viss inflyttning till ön under senare år.

Att inte ta hänsyn till Simskälas företagare är en klar markering av att man anser att de inte är lika mycket värda som dem som har sina företag på annat håll.”
Det absolut bästa för oss alla, både färjförare och trafikanter, vore naturligtvis om allt fortsatte som förut. Det är dock ganska enfaldigt att tro att inte linfärjorna, trots att de egentligen är väldigt billiga, måste spara. Det gäller enligt min mening att försöka spara med så liten olägenhet som möjligt för trafikanterna. Valet mellan att införa trafikuppehåll/matpauser eller turlista är enkelt. Trafikuppehållen är långa (upp till 40 min) och det är svårt att komma ihåg när de infaller, isynnerhet för dem som inte dagligen färdas på färjorna.

I och med denna insändare anser jag att jag klargjort det mesta och debatten är därmed avslutad för min del.
Bo Sand
Vårdö