DELA

Avbyteriet en social rättighet

I kännspak stil påstår Nina Fellman på ledarplats 5 juni att ”Centerns partiordförande Harry Jansson dyker som gubben ur lådan och hävdar att det vore absurt om de andra partierna gjorde avbyteriet till en regeringsfråga”. Samtidigt kritiseras Åländsk Center som parti för att vi har mage nog att ifrågasätta det kloka i de nu aktuella förslagen till nedskärningar.
När det gäller avbyteriet har undertecknad besvarat frågor bland annat från Nya Ålands reporter om följderna ifall de övriga regeringspartierna vidhåller att det åländska systemet med avbytarverksamhet inom lantbruket ska dras ner till ett minimum. Med tanke på avbyteriets ringa kostnader i förhållande till de befarade konsekvenserna för bl.a. ÅCA:s tillgång på mjölk vore det sannerligen absurt med en regeringskris.

Särskilt med tanke på att
– Avbyteriets existens är ett resultat av lantbrukspolitiska
förhandlingar för många år sedan och faktiskt är en social rättighet (tyvärr lades ansvaret för avbyteriet på Åland på näringsavdelningen medan det i Finland hanteras av social- och hälsovårdsministeriet).
– Anslaget för avbytarverksamheten redan har skurits ner med
närmare 40 procent de senaste åren. Vilka andra budgetmoment har åderlåtits på motsvarande sätt?

Som jag framhöll i ett kort anförande vid måndagens demonstrationståg står vi politiskt ansvariga inför ett ytterst problematiskt vägval med i värsta fall långtgående självstyrelsepolitiska konsekvenser. Tilltron till hela självstyrelsen kommer att skadas ifall landskapsregeringen med öppna ögon försämrar en åländsk närings konkurrensvillkor. Som jämförelse nämnde jag det ramaskri som skulle bli resultatet ifall samma scenario skulle upprepas ifråga om sjöfarten. Lägg därtill att vi i åratal kämpat för att de åländska vindaktörerna ska få samma stödvillkor som vindkraftsindustrin i Finland.

När det gäller det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet (LBU) är det i höst dags för den politiska processen efter det att tjänstemännen bollat idéer med en s.k. strategigrupp (med tyngdpunkten lagd på något helt annat än just lantbruk i dess olika former). Från Centerns sida har vi efterlyst en konsekvensbedömning som underlag för det politiska beslutsfattandet. Trots några illa valda ordval hoppas vi att näringsminister Fredrik Karlström trots allt inser sitt fulla ansvar för det åländska livsmedelsklustret med dess 1500 arbetsplatser. I en tid då omvärlden plågas av matskandaler vore det märkligt med en minister som går i spetsen för en politik som hotar lönsamheten inom den åländska matindustrin.
Harry Jansson
Ordförande
Åländsk Center