DELA

Avbryt linfärjans testperiod

Kumlinge kommun anhåller om att Ålands landskapsregering avbryter testperioden med turlista på Seglingefärjan

ÅLR beslöt i våras om en testperiod med turlistbaserad trafik 9.6–31.10.2017 på Seglingefärjan. Kumlinge kommun anhåller nu om att ÅLR avbryter testperioden snarast möjligt, dock senast 30.9.2017. Turlistan medför ekonomiska och logistiska problem för kommunens skolskjutsar och kollektivtrafik. Testperioden har varat drygt 13 veckor, och denna tidsperiod borde räcka för att ÅLR skall ha samlat in tillräckligt med fakta och statistik för att räkna på eventuella inbesparingar som trafik med turlista kan ha medfört.

Färjan kör cirka två gånger i timmen dagtid, oftast ”10 över och 20 före”. Men avvikelser förekommer i turlistan, särskilt från Snäckö-hållet har ungefär var tredje tur en avvikande avgångstid. Vardagens verkliga behov skulle styra avgångstiderna till ännu mer specifika tider men utomstående resenärer kan inte förväntas följa tider som 8.02, 8.33 och 9.18. Därför är det bättre att färjan kör när den behövs.

Kumlinge kommun har identifierat de problem som en turlista på denna lokala färjlinje medför. Framförallt handlar det om problem för kommunens kollektivtrafik och skolskjutsar men också flera kommuninvånare och stugägare har hört av sig och beskrivit hur införande av turlista har försvårat deras resande. Till exempel har resvägen mellan bostaden i Mariehamn och stugan på Seglinge förlängts på vissa turer från 3 timmar till 3 timmar och 40 min. Det är inte bra, väntetider ska förkortas, inte förlängas. Merparten av inkomna kommentarer från färjlinjens användare är negativa, det är få som kan se någon praktisk fördel med införandet av turlista för linjen.

Kumlinge önskar nu ett snabbt beslut i frågan eftersom kommunens skolskjuts och kollektivtrafik dagligen har svårt att hinna med sina transporter. Kommunens verksamhet, så som dagis, skola och möten är alla dagar beroende av fungerande trafik och synkroniserade ankomster både från Seglinge och Enklinge, en del dagar även från andra kommuner. Det har visat sig att införande av turlista på Seglingefärjan förlänger väntetider och ger ökade kostnader för kommunen och för företagare i form av ökade väntetider.

För att kunna ta ställning till framtida åtgärder när det gäller eventuella turlistor har kommunen önskat att få ta del av infrastrukturavdelningens dokumentation av testperioden men inte fått tillgång till den.

Nu anhåller kommunen om att testperioden skall avbrytas genast, dock senast 30.9.2017, så att väntetiderna och kostnaderna kan minimeras och transporterna skötas enligt behov.

Kumlinge kommun