DELA

Att vilja mer än kunna

Barbro Sundback skriver som svar i en insändare i Nya Åland att rättelsyrkanden fortsättningsvis kan lämnas in i enlighet med social lagstiftning här på Åland. Saken är den att landskapsregeringen nu i ett mycket sent skede lämnat ett lagpaket till lagtinget gällande sju olika lagar som bl.a. ska reglera det här. Mitt ”påstående” om rättelseyrkande kom från ett informationsbrev från landskapsregeringen om vad som gäller från 1.4.2015 som kom till kommunerna förra torsdagen (sic!) där det sägs följande:

”Eftersom nya socialvårdslagen inte gäller på Åland kan de bestämmelser som gäller förfarande som föregår ändringssökande och som faller under åländsk behörighet inte tillämpas. Konsekvensen är att den som vill söka ändring i beslut som fattats med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp ska göra det genom anförande av besvär”

Detta gällde handikappservicelagen men samma formuleringar fanns i infobrevet om barnskyddslagen, utkomststödslagen och närståendevårdarlagen. Således efter 1.4.2015 kan man inte söka rättelse utan man måste vända sig direkt till domstol med besvär. Under tiden behandlar lagtinget lagpaketet som visserligen innehåller möjligheten till rättelseyrkan men som inte kommer att gälla på Åland förrän man fått lagtingets och presidentens välsignelse och då är vi antagligen framme vid sommaren/hösten. Det betyder sannolikt att alla kommuner måste göra om sina besvärsanvisningar tillfälligt under ett antal månader för att sedan återgå till det gamla. Den här hanteringen av lagar är mycket bekymmersam. Av flera orsaker:

-&tab;det blir ett oklart rättsläge dels för medborgarna och dels för tjänstemännen som ska hantera detta, vad är det som ska gälla?

-&tab;Kommunerna har inte blivit hörda. Inget remissförfarande har gjorts.

-&tab;Förberedelsetid innan ny lagstiftning ska implementeras finns inte.

-&tab;Information om dessa lagstiftningsförändringar på kommande har saknats.

-&tab;Vad de här ändringar sedan har får återverkningar på den planerade KST-reformen är också oklart.

-&tab;Samtidigt aviseras ny egen åländsk sociallagstiftning som gör framtiden rätt oviss då man inte på fältet vet vart och i vilken riktning man tänker gå och om man tänker gå.

Överlag känns det som att det finns mer vilja än förmåga till egen lagstiftning. Ett exempel på detta är just de här aktuella senfärdiga lagändringarna som borde ha varit på plats redan eftersom den borde gälla från 1.4.2015. Tror att det är många socialarbetare just nu på Åland som undrar vad är det som händer.

Jomala den 18 mars 2015

Jan Mattsson, Socialchef.