DELA

Att styras eller leda?

För 302 år sedan, i slutet av augusti 1718, anförde general Karl Gustav Armfeldt (1666–1736) en arme bestående av 7 500 soldater, övervägande finnar, över de jämtländska fjällen. Målet var att inta Trondheim i Norge. Det blev en katastrof! 4 273 soldater omkom!

När bolaget har framgångar är det ledningen, snarare än styrelsen, som får äran. Ledningen har dock inte alltid en tydlig strategi.

Enligt min mening behövs nu en ledningskommission. Det gäller beslutfattande och makt. Vi lever i en digital värld där förändringen sker snabbt.

Enligt sakkunniged: “Jag N.N. lovar och svär vid Gud den allsmäktige och allvetande, att jag efter bästa förstånd skall fullgöra det mig anförtrodda” (RB 17:49).

Finland har över 600 000 personer som saknar gymnasie- eller yrkesutbildning.

Borde man kanske nu erbjuda verktyg för att förstå vår egen tid samt analysera händelserna i vår tid? Dessutom saknas en forskning: “Inrikesministeriet – Historia”.

Det andra världskriget medförde framsteg för användningen av matematiska och statistiska modeller vid lösningen av många olika problem. Modern nyttoteori och spelteori har dock inte löst praktiska problem.

Finland och Sverige hade under tidens lopp varit bundna till varandra nästan 650 år. I Finlands historia har 1700-talet kallats ”nyttans tidevarv”. Men hur kom nyttans tidevarv i praktiken till uttryck?

Manufakturbefolkningen uppgick i Stockholm år 1763 till 10 525 personer. Politiväsendet föll huvudsakligen inom politikollegiets verksamhetsområde. Brandväsendet hörde under politikollegiet och reglerades genom 1675 års brandordning.

Gustav III (1746-1792) var en kulturkung som utnyttjade poeter i sin propaganda. Men sen hände det något. Gustav III drabbades av förödmjukande inrikespolitiska nederlag under 1780-talet. Det gäller gränsincident vid Pumala!

Gustav III:s ryska krig pågick under 1788–1790. Kriget tog slut för 230 år sedan! Det slutade utan gränsjusteringar efter slaget vid Svensksund, som blev en stor seger mot den ryska flottan.

Ett exportberoende litet land som Finland behöver ett starkt EU för sin internationella handel. Företagets verksamhet utgörs i dag till 40 procent av tjänster. Faktum är att utbildningen omsätter 6,3 biljoner euro i världen och är därmed världens största business näst efter livsmedel.

Statens Invandrarverk i Sverige publicerade redan under 1980-talet “Bamse, Världens starkaste björn”-seriebilder för att undvika främlingsfientlighet.

Ni har väl hört talas om Per Otto Adelborg (1781-1818), en konstnär och officer. Adelborg är känd som karikatyrtecknare. Han har också illustrerat det finska kriget 1808-09.

Alla förutsägelser om framtiden bygger på vad som händer nu. Just nu: marknaden tror på fler sänkningar. Men prognoserna måste bekräftas!

Finanspolitiken bygger på statens budget. Att styras eller leda?

När det gäller Armfeldt, utrustningen var bristfällig och kriget gick dåligt.

Sjukdomar och umbäranden reducerade styrkan.

MAARIT LEHTIHAARA

INFORMATIONSCHEF HOS GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET 2006-2008