DELA

Att stegvis ta över beskattningen

I medierna har man kunnat läsa om förslag att beskattningen skulle övertagas stegvis.
Enligt min uppfattning bildar beskattningen, särskilt inkomst-, samfunds- och momsbeskattningen, en helhet när man bestämmer vem eller vad som skall prioriteras.

Om vi övertager enbart en del riskerar vi att riket vidtager åtgärder som helt eller delvis motverkar våra syften beroende på att förutsättningarna är annorlunda. Dessutom förlorar vi möjligheten att skapa ett beskattningssystem som både ur rättssäkerhets- och administrationssynvinkel är försvarbart.
Därutöver blir sannolikt avräkningssystemet( minskad klumpsumma) besvärligare.
Magnus Lundberg