DELA

Att inte våga är inget alternativ

Privatisering är ingen enkel besparingslösning skriver Mia Hanström, styrelsemedlem för Socialdemokraterna, och riktar en kraftig känga mot Landskapsregeringen.
Då Landskapet konkurrensutsatte driften av m/s Doppingen (trafik Åva-Jurmo) var skepsisen stor. Det skulle inte bli billigare, folk skulle få sparken, servicenivån skull sjunka etc. I dag vet vi att kostnaderna för driften är 20% lägre än i landskapets egen regi, servicenivån bibehållen och alla anställda (som inte har gått i pension) har jobb.
Den nya redaren uppfattas av både lokalbefolkningen och förvaltningen som en god aktör. Från beställarsidan finns idag ett välutvecklat system för uppföljning och kontroll av fartygets tekniska underhåll, vilket borgar för att fartyget kommer att vara i gott skick då det återförs till landskapet.

Det finns stora skillnader i skärgårdstrafikens turlistor för åren 2012 och 2013 både vad gäller trafikuppplägget, listade körtimmar och avgifter. Beslutet föregicks av en yvig, tidvis hetsig debatt både mellan och inom olika kommuner, intresseföreningar, politiska grupperingar mm.
Att som föredragande minister för den samlade landskapsregeringen lägga ett förslag som innebar en minskning av turlistade körtimmar i storleksordningen 3000h och kraftiga höjningar av avgifterna var ett tungt, men av ekonomiska orsaker ett nödvändigt beslut. Mina kolleger i regeringen delade den analysen . Beslutet var enigt.
Sedan konkurrensutsättning av m/s Doppingen genomfördes har Landskapets ekonomiska situation inte förbättrats, snarare försämrats. Tidigare sparade medel från de goda åren (utjämningsfonden) är slut.
Det finns inte eller indikationer på att avräkningsbeloppet (klumpsumman) eller skattegottgörelsen (flitpengen) kommer att stiga inom de närmaste åren. Ytterligare en svårbedömd faktor, med stor budgetpåverkan är bränslepriset. Tyvärr finns indikatorer på att prisnivån kommer att fortsätta stiga.

Det är därför som Landskapsregeringen nu konkurrensutsätter driften av m/s Skarven. Kan någon aktör driva fartyget minst 12% billigare än vad vi själva kan göra, verkställs beslutet. Att inte våga försöka skapa ett ekonomiskt utrymme, för att säkerställa servicenivån/turlistan, är inte ett alternativ i dagens ekonomiska situation.
Veronica Thörnroos (C)
Infrastrukturminister