DELA

Åtgärdsförbud på 180 fastigheter – nej tack!

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser. Genom att använda de tvingande orden ”ska skyddas”, så utesluts framtida förändringsmöjligheter på fastigheten.

Inom det nu aktuella planområde finns 3 st fastigheter med A-beteckning och 8 st med B-beteckning. Omfattningen är dock betydligt större än så. I Mariehamn finns 119 fastigheter med A-beteckning och 64 fastigheter med B-beteckning, enligt den sammanställning som finns i den riktgivande generalplanen som stadsfullmäktige antog år 2008.

I den generalplanen används formuleringen(2*) ”bör k-märkas”, det vill säga det ger utrymme för mer flexibla lösningar. Om likabehandling skall råda, måste naturligtvis samma grad av skydd gälla i hela staden. Så förslaget kan sammanfattas med att majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsen vill införa åtgärdsförbud på ungefär 180 fastigheter i Mariehamn. Kraven på ekonomisk kompensation från fastighetsägarna, kommer att utfalla i mångmiljonbelopp om stadsfullmäktige godkänner förslaget.

För oss moderater är det självklart att använda den formulering (3*) som stadsutvecklingsnämnden antagit.

1* Stadsstyrelsens förslag:

”Arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull byggnad (kategori A) som ska skyddas. Skyddets nivå regleras i stadsplan.”

”Stadsbildsmässigt värdefull byggnad (kategori B) som ska skyddas. Skyddets nivå regleras i stadsplan.”

2* I generalplanen gällande formulering:

Kategori A: Arkitektoniskt- och kulturhistoriskt värdefull byggnad, bör K-märkas. Då det berör bevarande av hela gårdsmiljöer kan det bli nödvändigt att freda tomterna från nybyggnation. Om skyddsbestämmelse är oskälig (ex. sänkt byggnadsrätt) kan tomtägaren på anhållan kompenseras. Byggnader och miljöer i kategori A kan skyddas i stadsplan eller i stöd av byggnadsskyddslagen.

Kategori B: Stadsbildsmässigt värdefull byggnad, bör K-märkas. Berör frivilligt skydd av gårdsmiljöer och de viktigaste K-husen. Dessa gårdsägare kan erhålla viss kompensation av staden genom en stadsplanering som möjliggör skälig nytta av tomtmarken.

3* Stadsutvecklingsnämndens förslag:

”Arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull byggnad (kategori A). Byggnaden bör bevaras och dess exteriör inte ändras så att dess värdefulla karaktärsdrag förvanskas. Skyddets nivå regleras i stadsplan.”

”Stadsbildsmässigt värdefull byggnad (kategori B). Byggnadens värdefulla bidrag till stadsbilden ska respekteras. Om byggnaden ändras eller ersätts ska den nya byggnaden bidra till helheten i stadsbilden på motsvarande sätt.”

MODERAT SAMLING MARIEHAMN