DELA

Återställ ordningen inom äldreomsorgen

Utan överdrift kan jag säga att varje gång jag går ut på stan är det någon som vill prata med mig om äldreomsorgen. Så gott som alla är ledsna och upprörda över det som händer på Trobergshemmet. För mariehamnarna har Trobergshemmet alltid varit en plats och en symbol för den goda äldreomsorgen. Där har äldre haft det bra och personalen varit uppskattad och engagerad. Planerna på att införa treskift upprör eftersom man inte förstår vad som blir bättre med en så drastisk förändring. Att personalen inte informerats på förhand om införandet av treskift skrämmer och många anser att den personalpolitik som förs inom äldreomsorgen är otidsenlig och bidrar till en konfliktfylld och osäker äldreomsorg.

Med detta stöd i ryggen känner jag ett ansvar att fortsätta skriva och politiskt arbeta för att nuvarande tvåskift består men också för att återskapa förtroendet för stadens äldreomsorg. En äldreomsorg som mariehamnarna känner igen sig i. En äldreomsorg som är lyhörd för de behov som finns av service och boendestöd samt respekterar och uppskattar den kompetens personalen visar i sitt dagliga arbete.

Införandet av treskift saknar all förankring politiskt. Treskift finns inte i den Äldreomsorgsplan 2017-2022 som stadsfullmäktige godkände 30.5.2017. Treskift finns inte i den utredning ”Rapport om personbalbemanningen i äldreomsorgen” av Elisa Sutinen från april 2018. Trots det presenterade socialdirektören med hänvisning till rapporten att rotation av personalen och treskift skulle införas. Treskift finns inte heller i socialnämndens verksamhetsplan för 2018 eller 2019.

Socialdirektören har inte heller fattat något tjänstemannabeslut om införande av treskift. Bristen på transparens och formellt beslutsunderlag rörande införande av treskift är oacceptabelt.

Bristen på förankring och avsaknaden av dialog med personalen skapar givetvis rädsla, motstånd och spekulationer. Energi som istället borde användas till mera konstruktivt arbete. Arbetsklimatet har försämrats. Något klienterna tydligt märker av.

Förtroendet mellan ledningen, personalen och allmänheten försämrades ytterligare när det visade sig att den utlovade medverkan från personalens sida under höstens planeringsarbete inför införandet av treskift uteblev. Några summariska infomöten har hållits med personalen som varken fått ställa frågor eller komma med egna åsikter. Läget är fortfarande ytterst ovisst och spänt.

Staden har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. I fråga om äldreomsorgen kan man konstatera att arbetsgivarens attraktion allvarligt krackelerat. Äldreomsorgen står inför stora påfrestningar. Det behövs en välutbildad och motiverad personal för att de äldres trygghet ska garanteras.

Den nu förda personalpolitiken måste ersättas av en modern och demokratisk syn på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Stadsstyrelsen har det övergripande arbetsgivaransvaret. Det är hög tid för de politiskt ansvariga att återskapa det goda äldreomsorgsarbete som alltid karaktäriserat Mariehamnn. Den trygga hamn som Trobergshemmet alltid varit måste återfå sin själ och goda omsorg.

Nu måste politikerna överta styrningen och rädda ett system som fungerar bra både ur personalens och klienternas synvinkel. Ingen tjänsteman kan sätta sig över stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. All makt utgår från folket. Också makten över äldreomsorgen i Mariehamn.

BARBRO SUNDBACK (S)