DELA

Återinför hemrehabiliteringen

Trots oroligheterna mitt i Europa och det hemska som händer i Ukraina, där den civila befolkningen på ett sällan upplevt sätt blir föremål för luftangrepp och beskjutning, en nonchalans mot humanitära lagar och moraliska regler, måste vi och kanske just därför, tänka på de svaga i vårt samhälle, våra äldre och handikappade och deras välbefinnande. Många av dem har personligen upplevt krigets fasor och är betjänta av en trygg ålderdom.

Sedan år 2013 har Mariehamns stad – efter en projekttid på två år – i form av permanent verksamhet utfört hemrehabilitering för hemmaboende äldre och handikappade. Rehabiliteringen utfördes från stadens sida av en fysio- och en ergoterapeut. I mån av möjlighet samarbetade man även med närvårdare inom stadens hemservice, samt med sjukskötare/läkare från ÅHS hemsjukvård för att få till ett multiprofessionellt teamarbete kring klienten.

Hemrehabiliteringen fungerade som en länk mellan den specifika rehabiliteringen inom Ålands hälso- och sjukvård och vardagsrehabiliteringen i hemmet. Detta utvecklades på ett sätt som var till synnerligen stor nytta inte minst för dem som blivit utskrivna från Ålands centralsjukhus eller någon annan vårdavdelning. Behovet av hemrehabilitering var särskilt stort i anslutning till stroke, men även för dem som drabbats av frakturer eller annars tillhör gruppen sköra äldre. Genom hemrehabilitering kunde man möjliggöra en tryggare hemgång efter sjukhusvistelse, och på så vis undvika eller senarelägga behov av effektiverat service- eller institutionsboende. Hemrehabiliteringen hade även kontinuerlig kontakt med Trobergshemmets korttidsavdelning Ledskär för att stödja klienterna till fortsatt hemmaboende.

Hemrehabiliteringens fysio- och ergoterapeut informerade också om hjälpmedel som fanns att tillgå via hjälpmedelscentralen vid ÅHS och de kunde också träna och informera om hur hjälpmedlen används i praktiken. Vidare gavs även information gällande bostadsanpassningar, samt olika stöd- och serviceformer inom den kommunala äldreomsorgen för att få stöd på rätt nivå.

I och med den nya Äldrelagen som trädde i kraft den 1.1.2021 överfördes ansvaret för hemrehabiliteringen från kommunen till Ålands hälso- och sjukvård, vilket dessvärre gjort att hemrehabilitering inte mera finns att tillgå. Ålands hälso- och sjukvård har inte tagit ansvar för den viktiga hemrehabiliteringen.

För många äldre är det viktigt för välbefinnandet att bo i eget hem. Målsättningen för samhället är också att 90 procent av dem som är 75 år och äldre skall bo hemma. Hemrehabiliteringen är en viktig form av förebyggande vård, en verksamhet som ger fördelar för såväl enskilda som för samhället. Äldrerådet föreslår därför att hemrehabiliteringens verksamhet snarast återinförs i Mariehamn. En verksamhet som är till fördel för oss alla.

LEIF JANSSON

ULLA ANDERSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp