DELA

Arbetsmiljö viktigt ansvar för kommunalpolitiker

Vi är många lokala politiker i kommunerna som tar plats nu efter valet för att i fyra år ha ansvar för bland annat dagis, skola och äldreomsorg här finns många anställda. Att arbeta med arbetsmiljön i dessa verksamheter är mycket viktigt. Huvudansvaret för arbetsmiljön i kommunerna ligger på politikerna. Det betyder inte att man själva ska gå in och göra eller undersöka, men även om man som politiker delegerat ansvaret för arbetsmiljön till en ledande tjänsteman så har man fortfarande ansvaret.

Som politiker har man ansvar för att verksamheten planeras, styrs och kontrolleras på ett sätt så att arbetsmiljön blir bra. Vi politiker är sällan medvetna eller har utbildning i dessa frågor vilket inte är konstigt då man primärt väljs in för att man har en vilja att göra något bra i sin kommun. Arbetsmiljö är både fysisk- och psykosociala, det kan t ex handla om oklara roller mellan politiker och tjänstemän eller orimliga krav i samband med besparingar.

I våra små kommuner har vi sällan experter på detta i våra organisationer vilket ytterligare försvårar för oss politiker, likväl måste vi ta ansvar. Det kan man göra genom medarbetare undersökningar, utbildningar i systematiska arbetsmiljöarbetet för politiker och tjänstemän i organisationerna men också att ordna med arbetsmiljödialoger.

Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren men alla medarbetare bidrar till sin egen och sina arbetskamraters arbetsmiljö de ska arbetsgivaren också skapa förutsättningar för. Samtal och samarbete kring arbetsmiljön är därför viktigt. Arbetsskyddslagen har samma juridiska status som andra lagar. Men i praktiken blir det lätt så att invånarnas väl väger tyngre än de anställdas arbetsmiljö.

Som politiker måste man ha bra egen koll på hur det ser ut ute i verksamheterna och ständigt följa upp hur arbetsmiljöarbetet går, man har ansvar för att de aktuella lagarna inom t ex nämndens område kan följas. Chefer och arbetsledare ska alltså få ett rimligt uppdrag att arbeta med, och ska ha tillräckliga resurser och rätt kunskap.

Alla berörda ska veta vilket ansvar de har. I kommunerna måste vi arbeta med att identifiera brister och rätta till dem. Man kan ta hjälp av konsulter, Företagshälsovård och att lyssna till medarbetare och folk som tar del av verksamheten. De ger möjlighet att vara proaktiv, arbeta förebyggande och hantera problem i ett tidigt skede.

Mer kunskap och information: Arbetarskyddslagen i Finland och Arbetarskyddsförvaltningen

MIA HANSTRÖM (S)