DELA

Arbetet med KST går bra

Kommunernas socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras. Arbetsgruppens förslag blev sedermera en lag som lagtinget antog.

Utgående från lagen beslöt Ålands alla kommuner att bilda kommunernas socialtjänst, KST.

Kommunerna kom överens om ett grundavtal som anger bland att finansieringen sker solidariskt oberoende i vilken kommun klienterna bor. Tidigare har var och en kommun betalat för sina klienter. Det här betyder i praktiken att de kommuner som av någon anledning har haft färre klienter än de borde ha i förhållande till befolkningsmängden kommer för år 2021 att få högre kostnader i jämförelse med år 2020. Och de kommuner som har haft fler får lägre kostnader.

Det här visste vi i Susannegruppen redan år 2013 och det här visste kommunpolitikerna när man kom överens om den solidariska finansieringen.

Om det nu blir ohanterliga för vissa kommuner så är det min åsikt att landskapsandelssystemet bör regleras precis som man har reglerat andelssystemet tidigare då verkligheten för kommunerna förändras.

För att driva KST så att verksamheten kan börja den 1 januari 2021 har ägarkommunerna i början av detta år valt en styrelse där undertecknad är ordförande. Styrelsen består förutom av mej själv av erfarna och kunniga politiker och kommunala tjänstemän. Styrelsen har just nu till sitt förfogande experter både inom organisationen och genom köptjänster.

Mycket har kommit på plats och mycket återstår. Men för min del är jag övertygad att vi är på rätt väg och att vi till slut får en bra organisation med många kunniga medarbetar till alla klienters fromma.

Styrelsen har skickat ett budgetförslag på remiss till kommunerna där kostnaderna uppgår till 29 446 000 euro för år 2021. Det är samma kostnader eller något under de kostnader som kommunerna tillsammans betalade för motsvarande service för år 2020. Detta trots ny socialvårdslagstiftning med utökade uppgifter.

Styrelsen har också tillsatt fyra stycken områdeschefer som i praktiken ersätter de cirka 10 personer i ledande befattning som före KST arbetade separat i kommunerna.

I och med detta har KST styrelse blivit kritiserade för en hög lönenivå. Lönen för enhetscheferna är 5 400 euro per månad och innebär mycket arbete. Speciellt de första åren är arbetet mycket krävande. Därför beslöt en majoritet i styrelsen att bevilja 600 euro per månad i tillägg för de två första åren.

Totalt sett blir chefslönerna lägre för KST än när kommunerna handhade samma skyldighet.

För min del som ordförande och som därmed har största ansvaret kommer jag att arbeta på den inslagna vägen med att rekrytera kompetent personal i en mycket svår bransch som kan ge klienterna en mycket god service till lägre kostnader än vad kommunerna skulle haft om de fortsatt var för sig.

RUNAR KARLSSON
STYRELSEORDFÖRANDE I KST