DELA

Är Sara Kemetter lämplig?

Sara Kemetter startade sin valkampanj med att bjuda in ett 20-tal damer till stadens representationslokal. På skattebetalarnas bekostnad bjöd Sara på snittar och bubbel för 850,- euro. Kan detta betraktas som representation till fromma för Mariehamns stad enligt regelverket?

I vilket syfte och vem har då rätt att nyttja stadens representationsslokal. Enligt principerna för användning av Gustaf Erikson-villan i Mariehamn står följande att läsa: Vad gäller stadens representation är vad som ligger inom ramen för stadsfullmäktiges ordförandes, stadstyrelsens ordförandes och stadsdirektörens verksamhetsområde.

Enligt min åsikt fyller inte Sara K kraven och syftet med en förevändning att grunda ett feministiskt nätverk faller heller inte inom ramen för användningsområdet. Tvärtom bryter Sara K som förtroendevald även mot stadens jämställdhetspolicy där målsättningen är att befrämja jämställdheten mellan könen. Ytterligare har till min kännedom kommit att SK utan ersättning utnyttjat offentliga lokaler för sina privata fritidsintressen.

Har man inte bättre omdöme som förtroendevald utan bryter flagrant emot gällande regelverk är man inte lämplig att företräda Mariehamns Stad.

Jack Christenbrunn

Stadens revisor Jack Christenbrunn (C) har bevisligen inte kontrollerat fakta innan han skrev sin insändare. Stadsstyrelsen tog beslut den 03.04.2014 att tillsätta en kommitté med uppdrag att främja nätverkandet mellan kvinnorna i Mariehamns stads fullmäktige och stadsstyrelse med suppleanter.

Till kommitténs uppdrag hörde även att uppmärksamgöra och utbilda politikerkåren om samhällsstrukturer som innebär att kvinnor och män har olika förutsättningar i samhället beroende på kön. Kommittén skulle även arbeta för ett ökat kvinnligt deltagande i valet 2015.

Till ledamöter i kommittén utsågs Sara Kemetter (ordförande), Nina Lindfors (vice ordförande), Katrin Sjögren, Carl-Gustav Flink och Dennis Björk med Karl-Johan Fogelström, Roger Jansson, Krister Norrgrann, Birgitta Johansson respektive Anita Husell-Karlström som personliga ersättare.

Kommittén har sammankommit ett flertal gånger och har även stöttat startande av ett kvinnonätverk mellan kvinnorna i Mariehamns stads fullmäktige och stadsstyrelse med suppleanter. Nätverket har sammankommit två gånger i Gustaf Erikson-villan i Mariehamn. Som värd för dessa tillfällen var först stadsfullmäktigesordförande Christan Beijar och det senaste stadsdirektör Barbara Heinonen.

Jag vill även klargöra att jag till mitt förfogande inte besitter ett representationskonto eller har rätten att boka eller beställa i stadens namn. Det är anmärkningsvärt att den politiskt tillsatta ordföranden för stadens revisorer går ut med direkta felaktigheter.

Sara Kemetter,

första vice ordförande i stadsstyrelsen