DELA

Är konkurrens på lika villkor viktigt?

Enligt sida 69 i Mariehamns budget för år 2011 så kostar en plats i grundskolan i snitt brutto 10.312 euro per barn. Waldorfskolan på Åland har erbjudit sig att ordna grundskoleutbildning för barn I Mariehamn till en kostnad om 6.410 euro eller cirka 62 procent av snittkostnaden. När stadsfullmäktige behandlade Waldorfskolans ansökan om finansiering i tisdags så röstade vi moderater för att Waldorfskolan skulle beviljas det ansökta beloppet om 6.410 euro per plats men en majoritet av fullmäktige drog tyvärr ner summan till 4.764 euro eller blott 46 procent av stadens snittkostnad.
Waldorfskolan beviljades alltså 1.646 euro mindre än vad dom ansökte om. Det nu beviljade beloppet är 5.548 euro lägre brutto än stadens snittkostnad inom grundskolan.

Jag har inga synpunkter på huruvida en kommunal skola eller en privat Waldorfskola är bättre men tycker att det är beklagligt att inte privata alternativ erbjuds lika goda ekonomiska förutsättningar som kommunala. Staden borde sträva efter att behandla alla skolbarn i Mariehamn jämlikt.
Med hänvisning till det ovanstående vill jag även påpeka att socialdemokraten Sara Kemetter har helt fel när hon i en insändare 1/9 försöker få det här att framstå som om staden skulle understöda en privat instans mer än sina egen skolor.

Till liberalerna i Mariehamn, som liksom socialdemokraterna röstade mot Waldorfskolans ansökan, ställer jag den principiellt viktiga frågan. Hur viktigt är det egentligen med ert tal om konkurrens på lika villkor?
Anthonio Salminen (M)