DELA

Är alla läxor bra för alla?

Hur stor del av elevernas arbetstid och läxor stimulerar deras fantasi?
Föreningen Steinerpedagogikens vänner på Åland välkomnar en öppen diskussion om läxor i allmänhet och barnens liv i skolan i synnerhet. Vi vill i all ödmjukhet lyfta fram att debatten om läxornas vara eller inte vara visar att vi måhända ännu inte har utvecklat den optimala skolan för alla. Senare tiders utredningar och rapporter om barns stress och fysiska och psykiska ohälsa tar vi väldigt allvarligt på. Skolan ska naturligtvis inte enskilt belastas för denna negativa utveckling men de facto är daghem och skola barnens arbetsplats från 5-6 års ålder upp i sena tonåren.

Det är självklart att barns stress och ohälsa, liksom vuxnas, påverkas av hur arbetsplatsen och arbetsuppgifterna är organiserade. Vi vill erbjuda en alternativ utbildning där hela barnet går i skola. Genom att utgå ifrån människans geniala utveckling från barn till vuxen kan kunskapsstoffet anpassas så att vi inte tröttar ut den växande människan. Om vi genom en medveten pedagogik tar vara på barnets lek- och fantasikrafter kommer de att omvandlas till ett självständigt tänkande kryddat med empatisk förmåga, kraft och mod.

Oberoende av pedagogiskt synsätt måste läxfrågan knytas an till frågan om hur skolans uppdrag är formulerat och med vilka medel och redskap vi förverkligar detta uppdrag. Att få en uppgift att utföra efter ordinarie ”arbetstid” kan upplevas slentrianmässigt, omotiverat och stressande men det kan naturligtvis även vara spännande och berikande om förutsättningarna och intentionerna är genomtänkta.

Albert Einstein lär ha sagt att: ”Fantasi är viktigare än kunskap”. Därmed inte sagt att kunskap är oviktigt. Nyligen fick vi inom ramen för Åland Form ta del av Fredrik Häréns samlade erfarenheter om idéer och kreativitet . För att vi skall kunna lösa morgondagens utmaningar poängterade han hur viktigt det är att vi i skolan får använda vår fantasi och kreativitet och inte bara lära oss kunskap som blir allt mer lättillgänglig. Om vi förutsätter att framtiden inte till alla delar ser ut som idag och tar våra barns framtid på allvar uppstår frågan: Hur stor del av elevernas arbetstid och läxor stimulerar deras fantasi?
Steinerpedagogikens vänner på Åland r.f,
gm Erica Scott.
P.S. Tankarna i insändaren blev i helgen återigen bekräftade, denna gång av den ansedda svenska läkaren, forskaren och författaren Peter Währborg som föreläste på temat ”Stress och ohälsa”. .