DELA

Använd vår behörighet då det verkligen behövs

I samband med behandlingen av polislagen i lagtinget anförde jag följande. I det aktuella ärendet har lag- och kulturutskottet fört ett resonemang om användning av blankettlagstiftningsteknik i kommande, större reformer inom bl.a. polislagstiftning. Vad är en blankettlag? Det innebär att vi inom vår behörighet intar en rikslag i vår lagstiftning. I fall av delad behörighet kan det även vara förnuftigt, med tanke på resursåtgång med mera.

I den nu gällande polislagen på Åland har vi en egen lag med paragrafer som berör sådant som riket har exklusiv behörighet på, närmast då olika tvångsmedel m.m. I de fall rikets lagstiftning ändras på de områden riket har behörighet gäller ändringarna även här, oberoende vad som står i vår lagbok.

Rättsosäkerheten blir således stor, vad är det som gäller?

Av egen erfarenhet vet jag att behörighetsfördelningen mellan lagtingets och riksdagens lagstiftningskompetens inte är helt lätt att bedöma och svåra gränsdragningar uppstår. Från åländsk sida har vi som arbetar inom rättsväsendet drivit rättsfall t.o.m. upp till Högsta domstolen för att få klarhet i vad som gäller på Åland.

Problemet blir ännu större om frågan är om visst beteende är straffbart eller inte? Om juristerna inte kan säga vad som gäller är det svårt att kräva ansvar av medborgarna.

Behörighetsproblematiken kan aldrig undvikas helt. För att underlätta för både medborgarna och rättsväsendet borde den elektroniska åländska lagsamlingen, som jag benämnt Ålex, bli tillgänglig snarast möjligt.

Med tanke på framtiden och övertagande av behörigheter bör man även beakta lagstiftningsresurserna. Vi på Åland kommer knappast att ha tillgång till liknande lagberednings och lagstiftningsresurser som t.ex. riket har. Med lagstiftningsbehörighet tillkommer även kravet på direktiv, anvisningar m.m. Detta berör i stort sett alla lagstiftningsområden, inte enbart polisiära, t.ex. inom sociallagstiftningen.

Min personliga erfarenhet och uppfattning är att användning av den s.k. blankettlagstiftningstekniken inte innebär inskränkningar i självstyrelsesystemet. Vi minskar på intet sätt vår behörighet, utan tvärtom, vi använder den på både ett förnuftigt och resurseffektivt sätt.

Varför uppfinna hjulet på nytt? På köpet tillkommer även de ovan nämnda direktiven och anvisningarna, även relevanta rättskällor, förarbeten och rättsfall blir tillämpliga och i många fall även utbildningen som tjänstemän och övriga har genomgått.

Om man ”hoppar på tåget” blankettlag är det bättre att åka med och hoppa av när och om man så önskar än att springa bredvid och hoppa på när man måste.

Med våra i dagsläget trots allt knappa resurser inom lagstiftning är bättre att vi använder vår behörighet då det verkligen behövs och gör en verklig skillnad för den vanlige ålänningen.

ROGER ERIKSSON

LIBERAL LAGTINGSLEDAMOT

<”Byline tfn”>