DELA

Ansvar för vård av djur

Med anledning av Alexandra Mattssons fråga i en insändare i tidningen om vem som tar ansvar för vanvårdade djur har ÅMHM, som ansvarig för tillsyn enligt djurskyddslagstiftningen, följande svar att ge.
För att kort kommentera fallet med de tre hästarna kan det sägas att ÅMHM:s veterinärer vid ett flertal tillfällen gjort både oanmälda och på förhand avtalade inspektioner av nämnda hästar (datum för inspektioner 12.12.2006, 14.12.2006, 20.11.2007, 30.06.2009, 30.10.2009) efter inkomna anmälningar om misstäkt misskötsel. Enligt inspektionsprotokoll och beslut har hästarna varit vid tillfredsställande allmäntillstånd och hull och endast mindre allvarliga brister har framkommit och dessa har korrigerats snabbt vid varje tillfälle.
Så för att svara på frågan om djurägare ostraffat kan strunta i sitt ansvar att uppfylla sina djurs grundläggande behov så är svaret nej. Däremot är steget mycket stort till att omhänderta djur. Ett sådant förfarande tillgrips bara då djuret utsätts för kraftig vanvård och ett stort lidande med fara för dess liv och hälsa. I de flesta fall försöker man komma fram till en lösning som djurägaren själv arrangerar i samråd med inspektören. Naturligtvis utgår vi alltid från den åländska djurskyddslagen i bedömningen och får inte utan goda grunder frånta en ägare vårdnaden om sitt djur.
Med anledning av vad som nämns angående hästar som hålls ute vintertid kan det vara befogat med en kommentar även angående detta. Hästar är, i många fall och med rätt förutsättningar, utmärkt lämpade att vistas ute dygnet runt, året runt. Olika raser har dock olika god förmåga att anpassa sig till svårare väderleksförhållanden och är därför mer eller mindre lämpade för ett sådant hållningssätt. Generellt kan sägas att mer ursprungliga raser som t.ex. islandshästar eller gotlandsruss lättare klarar ett sådant hållningssätt än exempelvis ett engelskt fullblod med annan typ av päls och konstitution. Detta är, som sagt, en generalisering och individuella skillnader förekommer. Utfodringen och hagens utformning har även en mycket stor betydelse.

Enligt den åländska
djurskyddsförordningen ska djur som hålls ute året om ha tillgång till ligghall, hydda eller motsvarande, som ger dem skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggplats som inte får frysa till. Vi veterinärer som jobbar på ÅMHM tolkar detta som att utegångsdjur behöver en konstruktion med tre väggar och tak för att djurskyddsförordningens krav ska kunna uppfyllas. Myndigheten kommer, efter att närmare rekommendationer arbetats fram, att börja tillämpa detta krav vid inspektioner och beslut i ärenden rörande djur som hålls ute året runt.
Vidare kommentarer i tidningen kommer inte att ges från ÅMHM:s sida, men i frågor som rör det aktuella ämnet är den som är intresserad mycket välkommen att ta direkt kontakt med djurskyddsansvarig på ÅMHM.
För ÅMHM:
Erica Danielsson,
miljö- och hälsoskyddsveterinär
Yvonne Österlund,
myndighetschef