DELA

Angående jävsfrågan

Bemötande med anledning av nyhetsreportage 13.9.2017 och insändare av Anders Uppgårdh 14.9.2017.

Vid Ålands tingsrätt handläggs för närvarande åtal som väckts mot Ålands penningautomatförening (PAF) och dess tidigare verkställande direktör (ärende R 17/17). Vid den muntliga förberedelsen i ärendet 12.9.2017 har ordföranden, tingsdomare Pia Jacobsson, konstaterat att ärendet kommer att avgöras i en sammansättning bestående av tre yrkesdomare. Hon har givit parterna tillfälle att uttala sig om eventuellt jäv hos ledamöter som kan tänkas ingå i denna sammansättning. Tingsdomare Jacobsson har inte fattat något beslut eller uttryckt någon ställning i fråga om sådant jäv utan enbart lyft upp frågan för diskussion.

Ett möjligt hinder att ingå i sammansättningen konstaterades föreligga hos tingsdomare Irina Wikström, vars make i sin tidigare tjänst vid Ålands landskapsregering har haft uppgifter med samband till lotteritillsynen. Att detta skulle påverka tingsdomare Wikströms inställning till åtalen mot PAF är långsökt, men det är samtidigt ytterst viktigt att värna om allmänhetens tilltro på den dömande maktens opartiskhet. Konstateras kan att rättegångsparterna inte önskade påpeka något om saken.

Tingsdomare Wikström har tidigare dömt i ett brottmål som gällt åtal för bl.a. grov förskingring mot en bokförare (ärende R 13/264). Åtalen har gällt det straffrättsliga ansvaret för anskaffningen av penningmedlen, inte för hur de använts. PAF:s roll eller ansvar har inte varit föremål för rättegången och PAF har inte varit part i den. Likväl togs frågan om jäv upp också i detta ärende och parterna gavs möjlighet att uttala sig. Samtliga parter i rättegången var överens om att det inte föreligger något hinder för tingsdomare Wikström att döma i ärendet. Tingsrätten gav sin dom i ärendet 17.12.2014. Domen överklagades inte.

Det målsägandebolag (offer för förskingringsbrottet) som debattören Uppgårdh företrädde i tingsrätten åberopade inte jäv då ärendet behandlades och sökte inte heller ändring i domen på denna grund.

Det är naturligtvis helt på sin plats att ännu i efterhand kritiskt granska innehavare av den dömande makten. Önskar man föra diskussionen offentligt skulle det dock vara sakligt att ge allmänheten möjlighet att bilda sin uppfattning på basis av fullständiga uppgifter.

Vid sidan av kravet på opartiskhet är ett av garantierna för tillgången till rättsskydd att domare är skyldiga att avgöra tilldelade mål och inte kan frånsäga sig detta ansvar utan grundad anledning.

Kristina Fagerlund,

lagman vid Ålands tingsrätt