DELA

Ändra inte bra koncept

Kommentar till artikeln ”Skoldistrikt efterlyser skolplikt på Åland” 2010-06-07

Skillnaden mellan skolplikt och läroplikt handlar grundläggande om synen på medborgaren. På Åland och i Finland (liksom i Danmark och Norge) råder ett förtroende för att föräldrar är kompetenta att välja utbildningsform – inklusive att fullgöra läroplikten hemma – för sina barn. I dagens Europa är det endast Sverige och Tyskland som likställer skolplikt med skoltvång. Sverige kommer den 21 juni i år rösta om en ny skollag som i princip skulle förbjuda hemundervisning. Detta trots att konventionen om mänskliga rättigheter skyddar föräldrars rätt att besluta om sina barns utbildning.

Den svenska riksorganisationen för hemundervisning, Rohus, fick år 2009 följande skriftliga svar från det finska utbildningsministeriet på den direkta frågan: ”Varför tillåter ni hemundervisning i Finland?”
Svar: ”Vi anser att flexibiliteten, som gäller ordnandet av inhämtningen av grundskolekunskaper, erbjuder större möjligheter att beakta människors särskilda livssituation och individuella värderingar. Enligt vår erfarenhet fungerar möjligheten till hemundervisning bra.” Och i Finland hemundervisas i dagsläget cirka 400 barn. Varför skulle Åland vilja inskränka den rättigheten för sin befolkning?

Ålands skollag skiljer sig inte nämnvärt från den finska. Så sent som 2007 gjordes ett tillägg till Landskapslagen som reglerar hur läroplikten skall gå till; hur prövningen av framsteg skall ske och hur intyg om fullgjort skolplikt skall utfärdas. På alla sätt är det något som är väl genomtänkt.

Jämställdhet, demokrati och samarbete, lär man sig bäst tillsammans med andra människor, precis som P-O Friberg säger. Men måste dessa kunskaper nödvändigtvis inhämtas i ett slutet och ålderssegregerat klassrum? Läroplikten hemma betyder på intet sätt att barnen isoleras från andra människor, men det är tyvärr en av de vanligaste fördomarna mot hemundervisning. Den faktiska erfarenheten visar entydigt att det är precis tvärtom – barn som hemundervisas får mer kunskap om omvärlden eftersom de har större möjlighet att vistas ute samhället med människor, i verkligheten. I länder som Storbritannien och USA, där många fått sin grundskoleutbildning genom hemundervisning, har högskolor och universitet börjat tydligt uppskatta dessa ungdomars högre grad av självförtroende, självgående, kreativitet och sociala kompetens.

Åland och Finland kan vara stolta över en skola som står sig så bra internationellt sett. De föräldrar som tar på sig ansvaret att låta barnen fullgöra läroplikten hemma, kommer förmodligen även i framtiden vara en ytterst liten minoritet. Men vad är som driver oss? Låt oss få citera Rohus svenske ordförande Jonas Himmelstrand:
”Hemundervisning ger för många en kontakt med barnen och en kvalitet på familjelivet som ingen som fått uppleva det vill vara utan. Lägg till detta en stressfri undervisningssituation med ett utomordentligt gott lärande och god social utveckling. Detta är väl belagt och går att förklara med känd beteendevetenskap. Hemundervisning är ett steg in i framtiden, ett naturligt utbildningsalternativ bland många andra, i ett samhälle som lämnat industrialismen och klivit in i kunskapssamhället.”
Mischa och Christina Hammarnejd
http://www.rohus.nu