DELA

Ändra beslut om skolskjutsar!

Öppet brev till landskapsregeringen angående skolskjutsförordningen
År 2008 antog landskapsregeringen en förordning som reglerar skolskjutsning. Förordningen föredrogs av minister Runar Karlsson under ledning av vice lantråd Britt Lundberg. Förordningen ställde till det rejält för Hammarlands kommuns skolskjutsar. I jämförelse med tidigare bestämmelser samt med gällande bestämmelser i riket minskar platserna från 13 till 8 i taxibilarna vilket innebär att antalet platser minskar med 38 %. Varför skall Åland ha bestämmelser som ökar kostnaderna för skolskjutser med nästa 40 % i jämförelse med riket?

Vem får ta den ekonomiska konsekvensen för de ändrade bestämmelserna? Det är inte Mariehamns stad då Mariehamn endast ordnar skolskjutsar för 10 av sina 1.047 grundskolelever. Svaret på frågan är alltså landskommunerna! I Hammarland är ca 90 av Näfsby skolas 95 lågstadieelever skolskjutsberättigade. Varför måste vi ha ett 40 %: s påslag i jämförelse med kommunerna i riket? Varför måste vi ha en kostnad som är nästan 2.000 €/elev högre än i Mariehamn för skolskjutsar?
Kommunstyrelsen i Hammarland lämnar samtidigt med den här insändaren en anhållan till landskapsregeringen om att skolskjutsförordningens § 2 skall ha samma ordalydelse som rikets motsvarande förordning. Den viktigaste delen av texten återges nedan:

”Om bilen är utrustad med extra bilbälten som är godkända för skoltransporter, får antalet passagerare på ett säte eller en rad säten vara högst: … I en personbil som är registrerad för en förare och åtta passagerare får på varje sittplats som är minst 70 centimeter bred, med undantag för platsen bredvid föraren, transporteras två passagerare som får plats där. Det totala antalet passagerare får således vara 13, om alla passagerare är under 13 år vid läsårets början, i övriga fall 12.”

Någon undrar säkert varför Hammarlands kommun sköter den här frågan genom insändare. Orsaken till det här är att vi upplever att vi har svårt att nå fram i den här frågan. Kommunen gjorde en anhållan till landskapsregeringen den 23.9.2009 om att få avvika från förordningen alternativt ett yrkande om ekonomisk kompensation för ökade skolskjutskostnader. Kommunen fick efter en handläggningstid om drygt två år avslag på anhållan och något beslut om kompensationen innehöll beslutet överhuvudtaget inte. Det går alldeles för långsamt!

En annan nog så viktig motivering till ändring av förordningen är att skolskjutsarna utgör en viktig basinkomst för trafikidkare i kommunen. De nya skolskjutsbestämmelserna leder till att bussar sannolikt måste anlitas i framtiden för att kunna ordna transporterna av eleverna till skolan till rimliga kostnader. Vad händer då med nätverket av taxiservice på landsbygden? Är det intressant för dem att fortsätta om de inte längre kan sköta skolskjutsarna?

Landskapsregeringen kommer kanske att anföra som argument för förordningen att det ökar säkerheten för skolskjutsar. Om försäkringsbolag redovisar olycksfallsstatistik gällande skoltransporter torde det inte finnas några allvarliga olyckor med invalidisering eller dödsfall att redovisa på Åland! Sanningen är nog den att säkerheten inte förbättras för skoltransporterna på den grund att man minskar antalet passagerare från 13 till 8.

I texten har många frågor ställts. Bästa landskapsregering! Hammarlands kommun ser vördsamt fram emot en ändring av LF om skolskjutsar så att ändringarna kan träda ikraft från 1.8.2012.
Kurt Carlsson
kommundirektör