DELA

ÅMHM skyldig att utreda vid anmälan

Med anledning av de skriverier i massmedia (Ålandstidningen 21 januari) om ett ärende som gäller vattennivån i Kvarnträsk i Enbolstad vill jag ge en lite bredare belysning av ärendet.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) fick in en anmälan om att vattnet höjts i en sjö, vilket skulle ha förstört en äppelodling av ett betydande ekonomiskt värde. Med hänvisning till anmälan är det enligt lagen myndighetens skyldighet att utreda ärendet, vilket också gjordes.

Vid inspektion noteras att äppelodlingen ligger mycket lågt i terrängen och sannolikt lätt påverkas av vattennivåerna i sjön. Så som anmälaren sagt hittas en fördämning i utloppsdiket som vid inspektion bedömdes kunna påverka sjön och därmed inverka på anmälarens möjligheter till ekonomisk ersättning av förlusterna. Ur sjön tas även bevattningsvatten och de två parterna har meddelat att de inte kan ingå i samma vattensammanslutning. Anmälaren antyder att den andra parten har byggt fördämningen.

Efter att de observationer som gjorts på plats i terrängen sammanställts är utredningen klar från vår myndighets sida. ÅMHM:s roll är alltså att anteckna vad vi observerat och föra frågan vidare till polisen för utredning, om det kan finnas en sanning i anmälarens påståenden. Polisen utreder sedan frågan och gör en bedömning av om fördämningen kan ha påverkat sjön.

Det är media förbehållet att vinkla sina artiklar. Vi som myndighet har däremot en skyldighet att behandla alla ärenden lika och följa den lag som finns.
Vårt uppdrag är inte att bedöma om brott begåtts eller vem som är skyldig. Det är polisens och åklagarens sak. Vi vill ändå understryka att vi självfallet gör vårt yttersta för att så långt som möjligt lösa konflikter utan att det ska behövas anmälningar och utredningar.
Också vi önskar många gånger att sunt förnuft ska råda då två parter befinner sig i en konflikt, inte minst för att allas våra skattepengar ska kunna användas på ett vettigt sätt!

Yvonne Österlund
myndighetschef, ÅMHM