DELA

ÅMHM och tillsynen

Ett återkommande tema i kritiken av ÅMHM är att byråkratin skall minskas och att tillståndsförfarandet förenklas/tas bort. Gott så, inom dessa områden finns det en del att göra och regler och lagar kring detta kan och ses även över i detta nu.

Det som däremot låter mer suspekt är kraven på att all regelbunden tillsyn skall slopas, att tillsyn endast skulle ske på basen av incidenter och allmänhetens och verksamhetsutövarnas anmälningar och klagomål.

Till att börja med kan vi konstatera att en stor del av våra ärenden idag är klagomålsärenden som behandlas med högsta prioritet. Den regelbundna tillsynen utförs i första hand för att undanröja risker och farliga förhållanden och därigenom förebygga tillbud och olyckor. Den vanliga konsumenten och brukaren av en vara eller en tjänst har ingen möjlighet att kontrollera och utvärdera det förebyggande arbetet, hen kan endast reagera när en avvikelse är ett faktum och skadan/olyckan redan är skedd.

Skall tillsynen endast baseras på att verksamhetsutövare och allmänhet bevakar varandra och anmäler om man misstänker att grannen/konkurrenten inte följer de regler som finns eller när olyckor redan skett? Detta är politiska beslut och linjedragningar som myndigheten naturligtvis som sådana inte har några åsikter om och förstås kommer att verkställa om så besluts.

Inom myndigheten uttrycks däremot oro för att en nedmontering av det förebyggande arbetet som utförs vid tillsyn av verksamhet och/eller egenkontrollprogram inte skulle främja en ren och trygg livsmiljö för människor och djur.

Myndighetschef ÅMHM,

Stig Abrahamsson