DELA

ÅMHM följer lagen

Svar till kommundirektör Kurt Carlssons insändare i Nya Åland den 8 december 2014.
ÅMHM diskuterar gärna dessa frågor vidare och Kurt Carlsson är välkommen att kontakta myndigheten för skriftliga eller muntliga diskussioner. Undertecknad har redan i början av oktober per e-post bemött delar av de frågor och påståenden som Kurt Carlsson nu presenterar i sin insändare. Frågor gällande enskilda tillsynsärenden eller detaljerad lagtolkning diskuterar myndigheten dock inte via tidningarnas insändarsidor. För dylika diskussioner och frågeställningar hänvisas till en formaliserad direktdialog.

Det beslut av den 1.10.2014 som Kurt Carlsson hänvisar till finns att läsa på ÅMHM:s hemsida www.amhm.ax under rubriken Beslut, publicerat den 7.10.2014. Genom beslutet uppmärksamgjorde ÅMHM Hammarlands kommun på att man inte följer barnomsorgslagens regler om personaldimensionering. Ett uppmärksamgörande är den lindrigaste formen av administrativ åtgärd som tillsynsmyndigheten kan vidta enligt barnomsorgslagen. ÅMHM har alltså inte ”prickat” kommunen och inte heller gett kommunen en anmärkning eller ett förläggande.
Mia Westman
Tf myndighetschef, ÅMHM