DELA

Alla kvinnor garanterats rätt till skydd oberoende av hemkommun

De sista skälvande minuterna av denna mandatperiod kommer lagtinget att hinna fatta några mycket viktiga beslut. Ett av dem är landskapslagen om skyddshem som kommer att garantera alla kvinnor på Åland skydd om de utsätts för våld, hot om våld eller andra kräkningar som gör att de inte kan leva ett fritt och självständigt liv.

Det var i april denna vår som lagtinget gav sitt bifall till att FN:s konvention om bekämpning av våld och hot om våld som riktas mot kvinnor. Lagtingets ledamöter deltog aktivt i debatten och stor samstämmighet rådde om att detta våld är oacceptabelt och bör stoppas. Med anledning av konventionen beslöt Finlands riksdag att staten tar över finansieringen av skyddshemmens verksamhet. Social- och miljöutskottet uppmärksammade regeringen Gunell på detta och lagtinget uppmanande regeringen att skrida till åtgärder. Fyra månader senare har lagtinget nu på sitt bord ett förslag till lag om skyddshem. Hittills har Mariehamn stad finansierat och upprätthållit skyddsplatser på Tallbacken. Andra kommuner har köpt platser. Detta system har inte garanterat alla kvinnor, oberoende av hemkommun samma rätt till skydd. Nu blir det ändring på detta. Kvinnor som hotas eller utsetts för våld kan när lagen trätt ikraft söka sig till Tallbacken direkt utan att först behöva pröva sin rätt till skydd hos kommunala tjänstemän. Inte en dag för tidigt.

Regeringen Gunell levererar. Den här mandatperioden har många viktiga reformer genomförts. Allt från vindkraftsstöd och fastighetsverk till lag om skyddshem och nytt hemvårdsstöd. Det finns mycket kvar att göra men utan ett starkt och målmedvetet ledarskap går det inte.

Barbro Sundback (S)