DELA

Alla har rätt att få sin fråga utredd

Är det inte rimligt att en person som förlorat 170 000-180 000 euro får sin fråga utredd av myndigheterna? Det är vad som nu hänt i det populärt kallade ”två pinnar och en sten”-ärendet.
Odlaren upptäcker att hans odling satts under vatten och dött. Han hittar en byggd fördämning i utfallsdiket och vänder sig till myndigheterna. Då träsket även används för bevattning så finns en underliggande konflikt om önskat vattenstånd i träsket.

Efter inspektion på plats beslöts i samråd med åklagarmyndigheten att polisen skulle ta över och mäta in träsket samt utreda om brott förelåg. Under utredningen har sakkunniga vid vatten- och planeringsenheten vid Ålands landskapsregering mätt in vattennivåerna. De konstaterar att den byggda fördämningen inte påverkat träsket och att de höga vattennivåerna i träsket delvis kan förklaras med den stora nederbörden sommaren 2009. Åklagaren väljer därför att inte gå vidare med ärendet.

I sig är det inte fråga om något ovanligt ärende. Klagomålsärenden är ofta av den här typen och tar ofta tid att utreda oberoende av utgång. Men det är viktigt i ett rättsamhälle att alla kan vända sig till myndigheterna när man uppfattar att man lidit skada och att ens ärende tas då tas på allvar och utreds. En myndighet kan inte välja bort ärenden utan ska behandla alla personer och ärenden lika.

Det som kanske är ovanligt är att ÅMHM enligt miljöskyddslagstiftningen är direkt skyldig att föra ärenden vidare till åklagaren om misstanke finns om eventuellt brott mot prövningsplikt. Efter att ÅMHM konstaterande skador på odlingen, ovanligt höga vattenivåer i träsket, en byggd fördämning i utfallsdiket och därmed ett eventuellt brott mot prövningsplikt fördes ärendet vidare för utredning till polisen. Naturligtvis kan man undra om inte detta kunde göras på annat vis. Det är en av flera frågor ÅMHM hoppas kommer att ses över av landskapsregeringen vid den efterfrågade revideringen av miljöskyddslagstiftningen.
Yvonne Österlund
Myndighetschef vid ÅMHM