DELA

Alla borde få köpa tomt på planerat område

Genom ett aktivt arbete för en skärpning av tillämpningen av jordförvärvsrätten fortsätter Ålands landskapsregering sin kamp mot ett öppnare och mer globalt anpassat Åland. Frågan har nu drivits till sin spets och landskapsregeringen förespråkar nu t.o.m. ytterligare inskränkningar och inskränkningar på ett nytt område gällande äganderätten. Administrationschef Sören Silverström framförde för en tid sedan att han gärna ser att det i framtiden skall bli omöjligt att utan landskapsregeringens tillstånd överlåta aktier som berättigar till en tomt med byggnad.

Äganderätten är en av hörnstenarna i vårt samhälle och för att den skall kunna upprätthållas måste ägarnas rätt till sina egna företag respekteras fullt ut. Detta medför att ägarna självfallet måste ha rätt att själva besluta om till vem och för vilket pris en aktie skall säljas. Inskränkningar av äganderätten i form av en strängare tillämpning av jordförvärvsrätten kommer inte i längden att gynna utvecklingen av det åländska samhället.

Europa behöver i dessa svåra ekonomiska tider mer öppenhet och inte mer protektionism. Vi på Åland vill gärna vara aktörer på den internationella marknaden och vi vill gärna också att våra närregioner skall vara öppna samt ta emot Åland i olika sammanhang. Detta samtidigt som landskapsregeringen nu vill föra en protektionistisk politik med strängare tillämpning av jordförvärvsrätten och hårda krav på näringsrätt. Detta med tron att man därigenom kommer att bevara och skydda en i många fall förgången tid. I dessa fall glömmer vi ofta bort den kritik vi riktar utåt mot andra regioner och beslutsfattare när Åland stängs ute. Vi måste se oss i spegeln och visa på öppenhet för att mötas av öppenhet.

Handelskammaren har vid ett flertal tillfällen visat på att alla inte behandlas lika inför lagen. Godtycklighet utgör i många fall grunden vid bedömningen av vem som ska få bo och verka på Åland. Därvid är det bra att landskapsregeringen ser över principerna men att skärpa tillståndsgivandet ytterligare är inte lösningen. Det skall vara fritt fram för alla som vill bo och verka på Åland att köpa tomt på planerat område. Om det är ett strandområde eller ej skall inte spela någon roll så länge området är planerat.

Så bästa beslutsfattare samt tjänstemän, agera för ett öppnare Åland, ge oss verktygen att möta framtidens utmaningar och med andra ord ge alla som vill bo och verka på Åland möjligheten att göra det.
Ålands Handelskammare
Daniel Dahlén