DELA

Alla borde behandlas lika

Handelskammarens vd Daniel Dahlén tar i sin insändare av den 29 oktober upp tillämpningen av jordförvärvslagstiftningen. Debatten om dessa frågor är viktig och nödvändig.

Dahlén motsätter sig ytterligare inskränkningar i äganderätten, särskilt i samband med överlåtelse av aktier som berättigar till besittning av fastighet. Dahlén anser också att det ska vara fritt fram för alla som vill bo och verka på Åland att köpa tomt på planerat område.

I all förvaltningsutövning är det viktigt att alla behandlas lika. Det är särskilt viktigt i samband med tillståndsgivningen i jordförvärvsärenden eftersom val av bosättningsort samt köp av mark och hus hör till de viktigare besluten en person fattar. Det är också viktigt att lagstiftning och myndighetspraxis är tydlig gällande vilka rättigheter och skyldigheter enskilda har.
Enskilda personers förvärv av mark och hus borde inte falla utanför jordförvärvslagstiftningens tillståndssystem enbart på den grunden att besittningsrätten baserar sig på aktieinnehav.
Samtidigt som ett direkt köp av motsvarande fast egendom är föremål för tillståndsplikt. Det verkar inte logiskt att samtidigt upprätthålla två så helt skilda synsätt vid tillämpningen av jordförvärvsreglerna.

Det är sedan en ideologisk eller politisk fråga om eller hur landskapet ska tillåta jordförvärv på sådana öppnare grunder som Dahlén föreslår. Detta kan förutsätta ändringar i lagstiftningen. Även sådana eventuella nya lösningar måste behandla alla lika.

Sören Silverström
Administrationschef