DELA

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Det är i dag många barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket alkohol. De flesta av dessa barn kommer att klara sig bra och de barn som tidigt får hjälp och stöd har större förutsättningar att må bra och växa upp till friska och starka vuxna.

Barnkonventionens artikel 2 gör gällande att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Tyvärr är detta ingen självklarhet för barn som växer upp med föräldrar som dricker för mycket alkohol.

En fjärdedel av alla finska barn och ungdomar upplever ibland problem på grund av föräldrarnas alkoholanvändning. De vanligaste problemen är gräl, skam över föräldrarna och förlorat förtroende för föräldrarna.

En svensk studie från 2019 visar att 15 procent av alla barn i Sverige påverkas negativt av en förälders eller vårdnadshavares alkoholvanor. Barn som växer upp i en sådan miljö klarar sig sämre i skolan, lider i högre grad av psykiska och somatiska sjukdomar och utvecklar sämre relationer till andra människor. Studien visar även att samhällets stöd ofta brister – och att barnen i riskmiljön riskerar att själva senare i livet drabbas av beroenden.

Barnkonventionens artikel 3 gör gällande att barn ska beaktas i alla beslut som rör barn. Barns utsatthet är något som politikerna bör beakta vid fattande av beslut gällande vår alkohol och tobakslagstiftning, till exempel när det handlar om tillgänglighetsfrågor.

Då vi erbjuder konsumenten utökade valmöjligheter och handeln ökade inkomster utsätter vi också en del föräldrar för prövningen att välja mellan att köpa alkoholen eller inte. Och i samma stund som en del föräldrar faller för frestelsen att köpa alkoholen utsätter vi en del barn för ännu en kväll av osäkerhet och otrygghet. Hur ett barns välmående kan komma i andra hand, eller kanske till och med i tredje hand, efter vuxnas valmöjligheter och affärernas intäkter är svårt att förstå.

Otrygghet hos barn relaterad till föräldrarnas alkoholkonsumtion är ju något vi istället bör arbeta med för att förebygga, exempelvis genom minskad tillgänglighet i form av begränsade försäljningsställen, begränsade försäljningstider och minskad synlighet av alkoholhaltiga drycker i vår dagligvaruhandel.

Barnkonventionens artikel 6 understryker att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling och berör inte bara den fysiska hälsan utan också den psykiska, sociala och andliga utvecklingen.

Föräldrars alkoholkonsumtion kan påverka barnets hälsa såväl fysiskt som psykiskt varpå tidiga insatser, prevention och behandling av alkoholberoende i barnfamiljer bör finnas inom primärvården, barnskyddet samt hos andra viktiga aktörer som har möjligheten att arbeta förebyggande med denna typ av problematik.

På så vis kan vi minska andelen barn som far illa, inte bara inom denna generation utan även i nästa.

ELEONORE HEDMAN

PROJEKTLEDARE FOLKHÄLSANS ANDTS-PROJEKT

ERICA ÖSTRÖM

PROJEKTKOORDINATOR FOLKHÄLSANS ANDTS-PROJEKT