DELA

All plast på Åland återvinns!

Med anledning av tidnings- och radioreportage kring Landskapsregeringens plockanalys av hushållsavfall på Åland vill vi förklara hur återvinning av plast på Åland fungerar idag.
Hårdplastförpackningar samlas oftast in separat i flerfack, i återvinningsstationer eller på återvinningscentraler. På återvinningscentralerna finns också särskilda behållare för mjukplast. Insamlingen följer de direktiv som EU beslutat om. Plasten transporteras med lastbil och färja, framför allt till Sverige, för återvinning genom energiutvinning. Energin används till fjärrvärme, fjärrkyla och el till samhällets verksamheter och bostäder.

I landskapets avfallsplan 2010 finns ett åtgärdsförlag ”att utreda möjligheten att materialåtervinna blandade plastförpackningar”. Möjligheter för materialåtervinning av plast i vår närregion är idag små, den närmaste anläggningen för blandat plastmaterial finns i Småland, Sverige.
Det är inte många år sedan som vi här på Åland lämnade i princip allt avfall till deponi. Vi har alltså redan kommit långt, eftersom all plast från hushållen idag återvinns genom energiutvinning.

I Finland går idag fortfarande betydande mängder till deponi. Men vi ska inte se till de som är sämst utan vi ska blicka ut i Europa och världen för att lära av dem som kommit längst. I Tyskland och Holland finns välutvecklade system för materialåtervinning av plast och vi ser gärna att nya företag i vår närregion satsar på ny teknik för att bygga upp sådan verksamhet. Även om återvinning genom energiutvinning ger tillbaka varor såsom värme och el till hushållen så behöver vi hitta lösningar för att använda den återvunna plasten i nya produkter för att skapa ett större kretslopp.

Vi som arbetar med avfallsfrågor på Åland bevakar kontinuerligt vilka möjligheter som finns för materialåtervinning av plast. Merkostnaderna för transport till en anläggning i södra Sverige är idag för stora för att lägga på hushållens renhållningsavgifter. Huruvida man ska höja renhållningsavgiften för att gynna miljön är en politisk fråga.
Sofie Dahlsten
t.f. Verksamhetsledare
Renhållningsmyndigheten Mise k.f.
Mona Kårebring- Olsson
Miljöingenjör
Ålands landskapsregering