DELA

Alert bevakning av lantbruket behövs i riksdagen

Det är känt att verksamhetsförutsättningarna för lantbruket och livsmedelssektorn förändrats kraftigt sedan näringen omfattats av marknads- och styrningssystem i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. De Eu-garanterade minimipriserna för lantbruksprodukter är märkbart lägre än de producentpriser som tidigare garanterades av lantbruksinkomstlagarna. Det har lett till högre kostnader för så väl Finland i sin helhet som för landskapet. Till exempel har andelen stöd av lantbruksproduktionsomsättningen på Åland stigit från 4,4% innan EU-inträdet till 25,5% 2011, det vill säga 1,6% av avräkningsbeloppet mot 5,2%.

Vårt nordliga läge som medför sämre odlingsförutsättningar gör oss sårbara och beroende av väl anpassade stödprogram för att vi ska ha tillgång till närproducerade kvalitativa produkter nu och i framtiden. Detta är inte bara att föredra ur miljöbelastningssynvinkel det handlar ju trots allt om primära produkter som vi är beroende av. Vi ska dessutom minnas näringens betydelse för sysselsättning och ökad tillväxt. Behörigheten är delad, vilket komplicerar en redan överreglerad näring. En alert bevakning av lantbruksfrågorna behövs därför mer än någonsin i riksdagen.

Den åländska livsmedelssektorn är den som kanske mest känner av rådande, globala kris. Både ekonomiskt och politiskt. . På lång sikt är detta övergående, , frågan är bara hur länge vi är i denna krissituation. Nya exportmarknader är bra och nödvändigt , nu och på långsikt. Det kortsiktiga problemet kvarstår att lösa då varje dag är blödande för mjölkbönderna. En näring som redan innan kris verkar med små marginaler. Eftersom EU-stödsystemet är otroligt trögt som det är idag minskar flexibiliteten att rycka in i krislägen. Initiativet med ”mjölkkuponger” är ett bra initiativ som visar på det lilla samhällets stora styrka. Jag skulle gärna se också ett ökat bidrag från handeln.

Kunde inte livsmedelshandlarna fondera en liten slant som skulle gå till Ålands primärnäring i krisläge, i det här fallet mjölkbönderna? Hur vi än löser denna kris, kommer det troligtvis (utan att verka pessimistisk) att uppstå nya att hantera . Låt oss ta vara på denna kris, vända den till något positivt som ger oss kreativa, nya hållbara lösningar och tar vara på styrkorna i det åländska samhällsbygget!
Cecilia Jansson (MSÅ)