DELA

Äldrevård borde gå före ölservering

Debatten, som borde ha blivit en debatt om vård och omsorg i våra kommuner, blev i stället en debatt om Mise, igen.
Alla som är insatta i vården av äldre och kroniskt sjuka vet att det idag inte går att i jämföra de olika vårdinrättningarna med konkreta siffror, och då inte heller mäta vården i euro och cent.
Ett övergripande mätsystem för vård och omsorg måste tas fram för att kunna verkställa sådana mätningar. Det nu vanligaste mätsystemet RAVATAR är inte lämpligt då det inte kan användas på vård nattetid eller vård av personer under 65 år. Ett sådant mätsystem är ett måste innan man alls kan börja att sätta prislistor på vården och vårdkvallitén för våra äldre och kroniskt sjuka. Ett sådant mätsystem står inskrivet i regeringsprogrammet men har till dags dato inte verkställts.
Förutom socialvårdslagens bestämmelser har landskapsregeringen utfärdat en lång rad direktiv och rekommendationer beträffande vården, som bl.a. daglig sysselsättning, fysioterapi, nutrition, kommunerna skall ha tillgång till en demenskoordinator o.s.v. Dessa landskapsregeringens dokument har till stora delar blivit hyllvärmare i kommunerna, men de skall dock verkställas för att kommunerna skall uppnå den likvärdiga kvalitetsnivå på vård och omsorg som vi ålänningarna har rätt till.

Sedan Gullåsen upphörde att vara institution och Grelsby sjukhus stängdes, och med det upphörde boendemöjligheterna för psykiskt sjuka personer, har kroniskt sjuka personer överförts till vård i hemkommunerna. Kostnaderna för detta har vi ännu inte sett, men för en liten kommun kan en vårdtung patient som kräver enskild vård dygnet runt vara ödesdigert.
Landskapsregeringen har redan 2006 slagit fast att 90 procent av alla över 75 år skall bo i eget hem, sammanhållen hemsjukvård och även detta kommer att tära på kommunernas ekonomi.
Att på något sätt jämföra vården av gamla och kroniskt sjuka med avfallshantering måste ses som ren okunskap om vård och omsorg och en mycket märklig människosyn.
Jag önskar att framtagande av ett allåländskt mätsystem för vården, en åländsk lex Sarah-lag, en åländsk äldreomsorgslag och uppföljning av tagna regelverk skulle ha högre prioritet än ölservering hos regeringen.
Eva Dahlén (M)